Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100089

1.3 Site name

Kallbådanin luodot ja vesialue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.306100
Latitude:59.870600

2.2 Area [ha]

1520.0000

2.3 Marine area [%]

99.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1170  info      234  0.00 
1620  info      1.13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus    140   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00
N050.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-alue sijaitsee Porkkalanniemen lounaispuolisella ulkomerialueella siten, että noin puolet alueesta ulottuu sisäisten aluevesiemme ulkorajan ulkopuolelle. Alueen keskellä on Kallbådanin 0,7 hehtaarin kokoinen majakkaluoto ja sen ympärillä useita pienempiä luotoja ja kareja. Rajaus ulottuu vähintään 1,8 kilometrin päähän luodoista joka suunnalla. Suurin osa Natura-alueesta on siis vettä. Lähin suurempi saari, Mäkiluoto, sijaitsee noin viiden kilometrin päässä koillisessa. Perusteena Natura-alueen muodostamiselle on alueen tärkeys harmaahylkeen suojelulle. Harmaahylje on luontodirektiivin liitteen II laji. Kallbådanilla sijaitseva Porkkalan majakka on nykyisin miehittämätön. Saarella käy joskus lintuharrastajia. Hylkeet häiriintyvät maihinnoususta herkästi, joten se ei ole suotavaa ainakaan keväällä ja kesällä. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Kallbådanin luotoryhmä todettiin kesän 1996 Suomenlahden harmaahyljelaskennoissa tärkeimmäksi hylkeiden oleskelupaikaksi tutkimusalueella, joka rannikkoalueen Haminasta Inkooseen. Hylkeet tarvitsevat rauhallisia oleskeluluotoja. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hb
Hb
Mo
Mo
Mo
Mo
Ho
Mo
Mo
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rusanen, Pekka 1996: Suomenlahden yleisten vesialueiden harmaahyljelaskenta 1996 (Vehkalahti-Inkoo). Käsikirjoitus. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue, Vantaa. Ormio H 1996: Etelärannikon puistoalueen yleisvesien hyljepaikat. Muistio Olavi Stenmanin haastattelun perusteella. WWF 1995: Suomen WWF:n ehdotus hylkeiden suojelualueiksi Suomen merialueella 19.10.1995 Tietokantatäydennys 2016 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Metsähallitus 2004-2013: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventointien yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ hankkeen tiedot Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen ROV-aineisto 16.11.2007. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueelle on asetuksella perustettu luonnonsuojelualue. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueen käyttö suunnitellaan yhteistyössä kunnan kanssa. Hylkeiden rauhan säilyttäminen edellyttää maihinnousun rajoittamista saarille ja luodoille.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY