Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100092

1.3 Site name

Matalajärvi

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2018-12
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.690600
Latitude:60.251900

2.2 Area [ha]

112.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      72.9  0.00 
7140  info      15  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      5.5  0.00 
91D0  info      14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    20   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera    70  140   
BA039Anser fabalis    140   
BA028Ardea cinerea    15   
BA059Aythya ferina    20   
BA061Aythya fuligula    100  275   
BA062Aythya marila    16   
BA021Botaurus stellaris     
BA045Branta leucopsis    500  6000   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus     
BA122Crex crex     
BA038Cygnus cygnus    10  110   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus    11   
BA179Larus ridibundus    50  310   
I1042Leucorrhinia pectoralis         
BA272Luscinia svecica     
M1355Lutra lutra     
BA068Mergus albellus    10  95   
BA260Motacilla flava     
P1963Najas tenuissima     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    70   
BA166Tringa glareola    11  250   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Callitriche hermaphroditica                   
Ceratophyllum demersum                   
Chara globularis                   
Drepanocladus sordidus                   
Hydrocharis morsus-ranae                   
Lemna trisulca                   
Myriophyllum verticillatum                   
Nuphar pumila                   
Potamogeton berchtoldii                   
Potamogeton rutilus                   
Spirodela polyrhiza                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0667.00
N0727.00
N196.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Matalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Bodomjärven itäpuolella. Nimensä mukaisesti järvi on hyvin matala, avovesialueillakin suurin syvyys on vain vähän yli metrin. Matalajärveä ympäröivät alueet ovat olleet pitkään viljeltyjä ja nykyisin osa pelloista on rakennettu golfkentäksi, mikä on vaikuttanut varsin voimakkaasti järven vedenlaatuun. Rehevöitymisen seurauksena Matalajärven avovesialue on viime vuosikymeninä umpeenkasvanut vähitellen ja nykyisin avovettä on noin 72 ha. Matalajärvi on luontaisesti runsasravinteinen ja lähdevaikutteinen. Se edustaa botaaniselta järvityypiltään osmankäämi-ratamosarpio (Typha-Alisma) -tyypin järveä. Järven avovesialueella kasvaa paikoin järvikaislasaarekkeita ja rantoja reunustavat luhdat ja rantasuot, jotka ovat laajimmillaan järven etelä- ja pohjoispäässä. Rantaluhtien kasvillisuus on valtaosin ruoko- ja saraluhtaa sekä paikoin myös osmankäämiluhtaa. Järven pohjoispäässä on laaja luhtainen pullosaraneva. Matalajärven rantametsissä esiintyy paikoitellen myös tervaleppa- ja koivuvaltaisia metsäluhtia. Natura-alueeseen kuuluu myös Bodomin kannaksen hieno pähkinäpensaslehto, jonka kasvillisuus on etupäässä tuoretta käenkaali-oravanmarjatyypin ja paikoin myös rehevämpää sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa. Matalajärvellä pesii monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Järvi on myös merkittävä vesilintujen muutonaikainen levähdyspaikka.

4.2 Quality and importance

Matalajärvi on ainoita Uudellamaalla kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edustavana ja melko luonnontilaisena säilyneitä luontaisesti runsasravinteisia järviä. Matalajärven vesikasvisto ja -kasvillisuus on erittäin edustava ja vaatelias. Järvellä esiintyy uposkasveista muun muassa valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokiteltu luontodirektiivin laji, hentonäkinruoho. Lisäksi Matalajärven monimuotoiseen uposkasvistoon kuuluvat mm. jouhivita, uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä, pikkuvita, isolimaska ja upposirppisammal. Vaateliaista irtokeijuvista ja kelluslehtisistä järvellä edustavat ristilimaska, kilpukka ja konnanulpukka. Myös järven ilmaversoiskasvillisuus on runsasta ja monimuotoista. Bodomin kannaksen pähkinäpensaslehto on edustavaa tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarja -tyypin (OMaT) lehtoa ja runsasravinteista sinivuokko-käenkaali -tyyppiä (HeOT). Lehtokasveista alueella esiintyvät runsaina mm. lehtokuusama, koiranheisi, taikinamarja, sudenmarja ja sinivuokko. Yli kaksimetriset pähkinäpensaat vallitsevat alueen pensaskerroksessa. Lehdon valtapuustona on järeitä kuusia, joiden joukossa kasvaa paikoin isoja haapoja, koivua, raitoja ja pihlajaa. Lehdon länsiosassa kasvaa myös tammia. Matalajärven rantametsät ovat paikoitellen luonnontilaisia ja edustavia metsäluhtia. Tervaleppä on metsäluhtien valtapuu, mutta sekapuuna kasvaa myös hieskoivua. Luhtien kasvillisuudessa on paikoin havaittavissa mätäs- ja välikköpintojen vaihtelun synnyttämää mosaiikkimaisuutta. Metsäluhtien kenttäkerroksen valtalajeja ovat mm. vehka, raate, ranta-alpi, rentukka ja rantayrtti. Paikoitellen kasvaa myös kurjenmiekkaa ja punakoisoa. Matalajärvi on luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Viime vuosikymmenien aikana pesimälinnusto on lajistoltaan hieman yksipuolistunut, mutta järvellä pesii edelleen runsas vesi- ja rantalinnusto. Muutonaikaisena levähdyspaikkana Matalajärvi on viime vuosina kasvattanut merkitystään. Järvellä levähtää runsaasti vesilintuja ja myös kahlaajia. Matalajärveä on ravinnekuormituksen seurauksena ylirehevöitynyt. Muun muassa Matalajärven ympärillä sijaitsevien peltojen, golfkentän ja asutuksen ravinnekuormitus kiihdyttävät järven umpeenkasvua. Rehevöitymisen seurauksena järvellä on esiintynyt viime vuosina mm. voimakkaita viherlevien massaesiintymiä, jotka saattavat heikentää hentonäkinruohon elinmahdollisuuksia. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Ho
Ho
Ho
Ho
Li
Li
Li
Mi
Hb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal26
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private74
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Barkman, J. 1999: Den högre vattenvegetationen i sju sjöar i Esbo, Grankulla och Vichtis, Uppföljningsstudie efter en 36-årsperiod. - Licentiatarbete i systematisk-ekologisk botanik, Helsingfors universitet. 157 s. +14 kartor. Barkman, J. 2000: Potamogeton rutilus Wolfg. och Najas tenuissima (A.Braun) Magnus i sjön Grundträsk i esbo, mellersta Nyland. - Memoranda Soc. Fauna Flora fennica 76, 2000. Espoon ympäristönsuojelulautakunta 1987: Espoon arvokkaat luontokohteet. Kokonaisraportti. Espoon ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1997. 206 s. + liitteet. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. -Komiteanmietintö 32/1981, Maa- ja metsätalousministeriö, helsinki. 197 s. Hirvonen, H. 1985: Espoon lintuvesien pesimälinnuston inventointi 1984. -Espoon ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/1985. Lammi, E. 20.8.2000: Ennakkotiedonanto pesimälinnuston laskentatuloksista Matalajärvellä kesää 2000. Leivo, M. & Leikola, N. 1991: Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 1990. -Espoon ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1991. 53 s. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Matalajärvi kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Natura-alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Espoon Matalajärven kannaksen ja Bånbergetin aarnialueen luonnonhoitosuunnitelma, Metsähallitus, Lahtinen A., 2010 Barkman Jack: Matalajärvi-Grundträsk kunnostussuunnitelma 2005
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY