Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100093

1.3 Site name

Stormossenin aarnialue

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.173600
Latitude:59.849200

2.2 Area [ha]

93.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info      15  0.00 
91D0  info      51  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agelena labyrinthica                   
Carex appropinquata                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Drosera intermedia                   
Hammarbya paludosa                   
Idaea muricata                   
Rhynchospora fusca                   
Scopula virgulata                   
5228Sphagnum molle                   
Thalera fimbrialis                   
Xestia ashworthii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0761.00
N1739.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hankoniemellä puolustusvoimien Syndalenin harjoitusalueella sijaitseva laaja Stormossen on ohutturpeinen minerotrofinen suo, joka muodostuu monen eri suotyypin yhdistelmästä. Suon kasvillisuus on mosaiikkimaista, puuttomat ja puustoiset alat vuorottelevat. Lettomainen kasvillisuus on monin paikoin vallitseva. Osa suosta on rimpistä mesoeutrofista nevaa. Keskeiset osat suosta ovat säilyneet melko hyvin. Stormossenin kaakkoispuolella sijaitseva alue on melko luonnontilaista, varttunutta kuusivaltaista oravanmarja-mustikkatyypin metsää. Stormossenin luoteispuolella olevalla alueella on luonnontilaista korpimaista sekametsää ja tervaleppäkorpea. Alueella esiintyy harvinaista ja uhanalaista lintu-, perhos-, putkilokasvi- ja sammallajistoa. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Stormossenin aarnialue on poikkeuksellisen arvokas kokonaisuus uhanalaisine ja harvinaisine luontotyyppeineen ja lajeineen. Etelä-Suomessa luonnontilaisia puustoisia soita ja lettoja on enää hyvin vähän jäljellä. Kaikki lettotyypit ovat Suomessa uhanalaisia. Alueella pesii uhanalaista lintulajistoa. Suon kasvistoon kuuluu monia tiukasti kasvupaikkasidonnaisia lajeja. Alueella kasvavat mm. röyhysara, punakämmekkä, pikkukihokki, nummirahkasammal, vaaleasara, lettovilla, hoikkavilla ja rimpivihvilä sekä ruskopiirtoheinä, suomyrtti, villapääluikka, äimäsara, keltasara ja hirssisara. Stormossenin luoteispuoleisilla puustoisilla soilla kasvaa mm. saarni, pitkäpääsara ja varstasara. Suon perhosfauna on rikas ja monipuolinen. Suo on puolustusvoimien harjoitusaluetta. Ammuntojen vaikutus suohon on vähäistä, kunhan turvataan lintujen pesimärauha. 1960-luvulla tehdyt ojitukset vaikuttivat suuresti suon vesitalouteen. 1980-luvulla suon ojiin rakennettiin neljä pohjapatoa ja suon vesitalous alkoi elpyä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Pasanen, Jaana 1994: Hankoniemen luontokatsaus. Hangon ympäristölautakunta 15 s. Keynäs, Kalevi 2000. Lajistotietoja. (Suullinen tiedonanto). Heikkilä, Hanna 1988. Maastoinventointi. (Julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus). Tietokantapäivitys 2016: Below, A. 2009: Hangon Syndalenin toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Puolustusministeriö on päätöksellään 12.12.1975 perustanut aarnialueet Tvärminnen eläintieteellisen aseman esityksestä luonnontilaisena säilyneille korpimaiselle sekametsälle ja tervalepikolle. Puolustusministeriö on päätöksellään 15.10.1992 muodostanut Stormossenin suoalueesta aarnialueen Helsingin yliopiston esityksestä. Alue on tarkoitettu Helsingin yliopiston erityiseksi tutkimus- ja opetuskohteeksi sekä puolustusvoimien harjoituskäyttöön. Alueen suojelu ei rajoita puolustuvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Puolustusvoimat
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Below, A. 2009: Hangon Syndalenin toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY