Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100094

1.3 Site name

Metsäkulma

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.409400
Latitude:60.645600

2.2 Area [ha]

151.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.1  0.00 
3260  info      0.03  0.00 
7110  info      36  0.00 
7140  info      8.3  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
9010  info      74  0.00 
9050  info      5.1  0.00 
91D0  info      24.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chaenotheca stemonea                   
Ethmia quadrillella                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
Leptogium saturninum                   
Lobaria pulmonaria                   
Neckera pennata                   
Nephroma bellum                   
Nephroma resupinatum                   
A072Pernis apivorus             
Fu  Skeletocutis odora                   
Fu  Spongipellis fissilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0740.00
N1744.00
N1910.00
N222.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Metsäkulman Natura-alue sijaitsee Mäntsälän itäosassa lähellä Pukkilan kunnan rajaa. Alueen maasto on topografialtaan kumpuilevaa ja muodostaa hyvin monimuotoisen metsä- ja suoluontokokonaisuuden, jossa esiintyy kahdeksan luontodirektiivin luontotyyppiä. Valtaosaa alueesta peittää kuusivaltainen vanha metsä, jonka sekapuuna on runsaasti lehtipuita, varsinkin haapoja. Kallioalueilla metsät ovat paikoitellen mäntyvaltaisia tai havupuusekametsiä. Metsäkulman vanhat metsät ovat kasvillisuudeltaan pääosin mustikkatyyppiä, mutta alueella esiintyy yleisesti myös lehtomaista kangasta ja pienialaisia käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoja. Maaston painanteissa esiintyy yleisesti puustoisia soita, jotka ovat pieniä ja suojaisia, usein jyrkänteiden ja kivikkoisten rinteiden ympäröimiä korpinotkelmia. Puustoiset suot ovat kasvillisuudeltaan pääasiassa metsäkorte- ja saniaiskorpia sekä isovarpurämeitä. Osa soista on aikanaan ojitettu, mutta ojat ovat vanhoja ja hyvää vauhtia umpeutumassa. Alueen eteläosaa hallitsee laaja luonnontilainen keidassuo, Tuomarinsuo, jonka kasvillisuus on pääosin isovarpurämettä, rahkarämettä, lyhytkorsirämettä ja pienialaisesti lyhytkorsinevaa. Eteläosassa on myös umpeenkasvanut Suojärvi, jonka kasvillisuus on vaihettumis- ja rantasoihin lukeutuvaa avointa sara- ja korteluhtaa. Lisäksi alueen sisälle jää humuspitoinen metsälampi, Korpilammi. Metsäkulman alueen metsät ovat valtaosin saaneet luonnontilaistua vuosikymmeniä. Alueelta on viime vuosina kerätty poimintahakkuilla lähinnä yksittäisiä tuulenkaatoja.

4.2 Quality and importance

Metsäkulman vanhat metsät ovat sekä rakenteeltaan että lajistoltaan uusmaalaisittain poikkeuksellisen edustavia. Metsät ovat monin paikoin melko luonnontilaisia yli satavuotiaita kuusikoita, joissa puuston alueellinen jakautuminen on satunnaista, useita latvuskerroksia esiintyy ja myös kuollutta puustoa esiintyy paikoitellen melko runsaasti. Metsien arvoa korostaa myös yleisesti sekapuuna esiintyvä vanha lehtipuusto, josta erityisesti haavan osuus on huomattava. Haapojen joukossa on myös kolohaapoja, jonka ansiosta alueella on elinvoimainen liito-oravakanta. Topografialtaan vaihtelevan maaston painanteissa esiintyvät korpisoistumat lisäävät elinympäristöjen monimuotoisuutta metsäalueella. Maapuuta ja kuollutta pystypuuta esiintyy erityisen runsaasti alueen eteläosassa Lengonniityn alueella, mutta muutenkin melko tasaisesti koko alueella. Maapuusto on pääosin melko tuoretta erikokoista kuusta, samoin kuin kuollut pystypuusto. Haapamaapuuta ja pitkälle lahonnutta koivupökkelöä esiintyy paikoitellen, ja kallioilla myös mäntykeloja. Metsäkulman suojeluarvoa korostaa alueen monipuolinen ja lukuisa vanhoille metsille tyypillinen ja uhanalainen sammal-, jäkälä- ja sienilajisto. Tuomarinsuo on luonnontilainen keidassuo, joka täydentää erinomaisesti vanhan metsän aluetta. Suon läpi kulkeva voimalinja ei ole juurikaan heikentänyt alueen suojeluarvoa. Tuomarinsuohon liittyy luontevasti länsipuolella luonnontilainen Suojärven avoluhta. Kokonaisuutena Metsäkulma on tien ja sähkölinjan pirstovasta vaikutuksesta huolimatta yhtenäinen ja elinympäristönä hyvin rauhallinen alue. Osittaisesta hoidetusta leimastaan huolimatta alueen metsissä vallitsee ilmeisen tasainen pienilmasto, josta kertovat koko alueella esiintyvä monipuolinen vanhan metsän ilmentäjälajisto. Metsäkulman alueella pesii myös edustava metsälinnusto. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
LD01.01i
LD01.02i
MD02i
LE01.04o
MJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Elo, Olli 1994: Havaintoja uhanalaisista lintulajeista Mäntsälässä v. 1958-1993. 6 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: linnut, uhanalainen) Heikkinen, Nina 1995: Mäntsälä-Pornainen seutukaava-alueen suojelualueiden inventointi kesäkuussa 1995. 8 s. + liitteet. Uudenmaan liitto. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: arvokkaat luontokohteet, kasvillisuus, kasvisto) Jääskeläinen, K. 2000: Jäkälähavaintoja Metsäkulman alueelta 8.8.200. (Tiedonanto) Kinnunen, Juha 1999: Raportti Mäntsälän Metsäkulman Metsikön tilan ympäristön inventoinnista. 6 s. + liitekartta. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät, indikaattorilajisto, kääväkkäät) Savola, Keijo 2000: Muistio Mäntsälän Metsäkulman lajistosta ja suojeluarvosta vuosien 1999 ja 2000 käyntien perusteella. 4 s. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät, uhanalaiset lajit, indikaattorilajit) Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alueen eteläosassa sijaitsevat Tuomarinsuo ja Suojärvi sekä pohjoisosan Korpilampi ympäristöineen on varattu suojelualueiksi Mäntsälä-Pornainen -seutukaavassa. Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen koko alueelle.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY