Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0100105

1.3 Site name

Kirkkonummen saaristo (SPA)

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-06
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.453300
Latitude:59.977200

2.2 Area [ha]

14234.0000

2.3 Marine area [%]

93.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus           
BA200Alca torda     
BA054Anas acuta    20   
BA056Anas clypeata    15  30   
BA056Anas clypeata    10  15   
BA051Anas strepera     
BA091Aquila chrysaetos     
BA028Ardea cinerea    20   
BA028Ardea cinerea     
BA169Arenaria interpres    10  20   
BA061Aythya fuligula    50  60   
BA062Aythya marila    30  50   
BA104Bonasa bonasia    15   
BA045Branta leucopsis    275  320   
BA215Bubo bubo     
BA144Calidris alba    10   
BA147Calidris ferruginea    20   
BA145Calidris minuta    10  50   
BA146Calidris temminckii    15   
BA224Caprimulgus europaeus     
BA202Cepphus grylle    125  140   
BA236Dryocopus martius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus    20   
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica    20  50   
BA001Gavia stellata    10   
BA075Haliaeetus albicilla    10   
BA075Haliaeetus albicilla    10   
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA246Lullula arborea     
BA066Melanitta fusca    100  300   
BA066Melanitta fusca    15  30   
BA065Melanitta nigra    7000  15000   
BA068Mergus albellus    20   
BA277Oenanthe oenanthe    30  45   
BA312Phylloscopus trochiloides     
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus    10   
BA006Podiceps grisegena    40  120   
BA506Polysticta stelleri    50   
BA063Somateria mollissima    4000  6000   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    125  160   
BA194Sterna paradisaea    380  420   
BA048Tadorna tadorna     
BA107Tetrao tetrix    15   
BA166Tringa glareola    20  50   
BA162Tringa totanus    15  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Crassula aquatica    localities           
A070Mergus merganser    40  50           
A069Mergus serrator    20  30           
Ononis arvensis    localities           
1910Pteromys volans             
Fu  Skeletocutis stellae    localities           
A507Somateria spectabilis             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N055.00
N072.00
N173.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura 2000 -alue on laaja Kirkkonummen rannikkoa kiertävä vyöhyke, joka ulottuu lännessä Inkoon Sommarnille ja idässä lähes Espoon rajalle saakka. Alue on edustava näyte saaristoluonnosta, sillä siihen kuuluu olosuhteiltaan monenlaisia alueita. Siinä on mukana rannikkoa sekä sisä-, väli- ja ulkosaaristoa ympäröivine vesialueineen. Kirkkonummen rannikolta on mukana Järsö ja Porkkalanniemen länsiosa, sisäsaaristoa edustaa Upinniemen saaristo ja ulkosaariston luotoja monet luodot ja pienet saaret. Saaret ja mannerranta ovat pääosin kalliorantaisia ja karuja. Lähinnä Sommarnilla ja paikoin Upinniemen saaristossa on myös hiekkarantoja. Sisäsaariston suurimmilla saarilla on paikoin edustavia lehtoja. Upinniemen saaristo alueen länsiosassa on suljettua puolustusvoimien käytössä olevaa aluetta. Useilla saarilla näkyy merkkejä ajalta, jolloin Porkkalan alue oli vuokrattuna Neuvostoliiton käyttöön. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Natura-alueen keskiosissa on muutamia runsaasti käytettyjä virkistysaluesaaria. Myös Porkkalanniemi on tärkeä virkistysalue. Sommarn, Rönnskär ja Porkkalanniemen rantakalliot ovat erittäin merkittäviä linnuston muutontarkkailupaikkoja.

4.2 Quality and importance

Alue on erittäin tärkeä useiden lintulajien pesimäympäristönä ja ennenkaikkea muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena Alueella levähtää kevätmuuton aikana tuhansia vesilintuja, mm. allihaahka. Pesivä merilinnusto on runsas, mutta alueen saarilla ja mannerrannoilla on myös monipuolinen metsälajisto. Mm. Sommarnin saarella pesii noin kolmekymmentä lintulajia. Erityisesti Sommarnin hiekkarannat ovat tärkeitä ruokailualueita linnuille. Kallioisella Järsön saarella tavataan pesivänä kangaskiuru. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD02i
HD03.02i
HG01i
HG01.01i
MH01i
HH03.01b
MH03.02b
MI01i
MK02.02b
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private64
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heinilehto, M-L. 1996. Havaintoja Stora Träskön saaren ja Söderskärin alueen luontotyypeistä. (Metsäntutkimuslaitos/Tutkimusmetsäpalvelut, Vantaa: tiedonanto Uudenmaan ympäristökeskukselle 2.7.1996). IBA. Important bird areas in Finland. Lintuhavaintolomake/ Tringa, Markku Mikkola-Roos vuosina 1990-1996. (julkaisematon selvitys, BirdLife Suomi, Suomen ympäristökeskus) Ikonen, Pekka & Salmela, Tuomo 1996: Saaristolintulaskennat. Julkaisussa Ikonen, Pekka (toim.) 1996: Rönnskärin lintuasema, tiedonanto 19, ss. 37-40. Espoo. (julkaistu artikkeli) Liikennetekniikka Oy/ Ekotutkimus Ay. 1987. Saariston ja rannikkoalueiden suojelukohteiden erityisinventointi. (julkaistu artikkeli, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan ympäristökeskus). Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö Porkkalan saaristossa. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja 1991:2. (julkaistu artikkeli). Ononis arvensis (kenttäorakko). Uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmat. (julkaisematon selvitys, Ympäristöministeriö/ Suomen ympäristökeskus). Rantojensuojeluohjelman alueet. 1991. YM. Selvitys 97. (julkaistu artikkeli. asiasanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Ruotsinkylän tutkimusalue -Hoito- ja käyttösuunnitelma 1994-2003. Metsänkasvatuksen tutkimusosasto. Metsäntutkimuslaitos. (julkaistu artikkeli, sisältää Stora Träskön saaren kokonaisuudessaan). Antti Below. Muistio 2003: Kirkkonummen saariston linnut, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Tietokantatäydennys 2016: - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) - Ympäristöhallinnon saaristolintulaskenta-aineistot - BirdLifen Tiira-tietokanta Metsähallitus 2004-2013: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventointien yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ hankkeen tiedot Ympäristöhallinnon valtakunnallinen saaristolintulaskentataulukko 2014 Metsähallituksen muistio 28.10.2014 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0094.00
FI034.00
FI162.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet Natura-alueella on 11 luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua aluetta. Suurin niistä on asetuksella rauhoitettu Träskö lähivesineen. Samaan Porkkalan saariston luonnonsuojelualueeseen kuuluvat myös Söderskärin länsiosa ja Västerlandet. Träskön kansallispuisto perustettiin 1930-luvulla, mutta lakkautettiin Porkkalan vuokra-aikana. Luonnonsuojelualue perustettiin uudelleen 1995. Vuonna 1999 perustetun Segelkobbarna luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on turvata lintujen pesimärauha ulkosaariston tyypillisillä lintusaarilla. Luonnonsuojelualueeseen sisältyy kaksi saarta ympäröivine vesialueineen. Natura-alueen perustaminen ei muuta luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä. Natura-alueen toteuttaminen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla: Natura-alue kuuluu pääosin rakennuslain voimassa ollessa vahvistettujen yleiskaavojen alueisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 211§:n nojalla kaavat ovat voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina oikeusvaikutteisina yleiskaavoina. Upinniemen saaristoa ja Sommarnia lukuun ottamatta koko Natura-alue kuuluu Kirkkonummen rannikon ja saariston osayleiskaava-alueeseen. Kaava on vahvistettu lokakuun 1996 alussa. Länsipuolisko Porkkalanniemeltä Salgrundenin saariin saakka kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Niillä kaavaan kuuluvilla alueilla, jotka eivät ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja, Natura-alueen toteutuskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki eli kyseisen kaavan kaavamääräykset. Natura-alueeseen kuuluu osayleiskaavalla toteutettavia SL-, SL/EP-, MU-, MU/s-, VR-, VR-1- ja VR/EP-alueita. Yhteistä näille on, että rakennusoikeudet on sijoitettu saman maanomistajan muille alueille. SL-alueilla on kaivamis-, louhimis-, täyttämis- tai tasoittamistyö, puiden kaato tai muu näihin verrattava toimenpide luvanvarainen siten kuin rakennuslain 124a §:ssä on säädetty. Tämä toimenpidekielto on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 211§:n nojalla lain 128§:n mukaisena maisematyölupaa edellyttävänä toimenpiderajoituksena. SL/EP-alueella on luonnonsuojelun lisäksi puolustushallinnon käyttötarpeita. Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat suojelun tarkoituksen. MU-alueella on sallittu maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja tätä palveleva rakentaminen. MU/s-alueella on lisäksi käytön suunnittelussa kiinnitettävä huomiota niihin maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja muihin vastaaviin arvoihin, jotka ovat aluemerkinnän perusteena. VR-alueella sallitaan yleisen retkeily- ja ulkoilutoiminnan edellyttämien tilojen, laitteiden ja rakennelmien sekä ulkoiluteiden ja -polkujen rakentaminen. Alueella saa olla asuntoja ja niiden sivuasuntoja vain niillä rakennuspaikoilla, jotka ovat osayleiskaavan vahvistamisajankohtana jo mainitussa käytössä. Rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa lisätä eikä vapaa-ajan asuntoja muuttaa pysyviksi asunnoiksi. Maankäytössä ja rakentamisessa on luonnon- ja maisemansuojelunäkökohdat otettava huomioon. Alueelle tulee tarvittaessa laatia käyttösuunnitelma. VR-1-alueella sallitaan veneily- ja virkistystoimintaa palvelevien tilojen, laitteiden ja rakennelmien rakentaminen. Maankäytössä ja rakentamisessa on luonnon- ja maisemansuojelunäkökohdat otettava huomioon. Alueelle on tarvittaessa laadittava käyttäsuunnitelma. VR/EP -alueella on retkeilyn ja ulkoilun lisäksi puolustushallinnon käyttötarpeita. Upinniemen saaristo Upinniemen saaristo kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja on Metsähallituksen hallinnassa ja puolustusvoimien käytössä olevaa valtionmaata, jolla olevat puolustushallinnon käyttötarpeet säilytetään. Alueen luontoarvojen turvaamiseksi Metsähallituksen ja puolustushallinnon yhteistyönä laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma. Vesialueet: Muilla kuin luonnonsuojelualueisiin kuuluvilla vesialueille linnuston kannalta tärkeät elinympäristöt turvataan vesioikeudellisen lupajärjestelmän ja luonnonsuojelulain 65 ja 66§:n säännösten avulla. Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkosto Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY