Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200022

1.3 Site name

Pohjankangas

1.4 First Compilation date

1996-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.464400
Latitude:61.937500

2.2 Area [ha]

3837.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2320  info      383  0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      0.7  0.00 
7110  info      750  0.00 
7120  info      45  0.00 
7160  info      2.5  0.00 
7230  info      0.4  0.00 
9010  info      21  0.00 
9060  info      520  0.00 
91D0  info      205  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anacaena globulus                   
A054Anas acuta                   
Carex paniculata    19  19  localities             
Diamesa permacra                   
5187Diphasiastrum tristachyum                   
A105Lagopus lagopus                   
Nemoura dubitans                   
Scapania paludosa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0738.00
N1730.00
N195.00
N2225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suoreittenkeidas - Järvikeidas on kuivatun Korvajärven maaduntanevan ympärillä oleva pitkälle kehittynyt korkeakerminen ja runsasallikkoinen keidassuo. Alue on palanut. Suoreittenkangas on avoin hietikkonummi, jossa on armeijan ampumakenttä. Pohjankangas on ympäristöään hallitseva saumamuodostumajakso. Susikangas on Pohjankankaaseen kuuluva kapeahko selänneosa ja harjulaajentuma. Kiviahteenkangas on Pohjankankaan suppainen rinne ja reunaosa. Karhulankeitaalla on laaja lähteikköalue. Mustakeidas on karu keidassuo, jossa on luonnontilainen keskustasanne. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Alueella, jossa Karvianjoki puhkaisee tiensä Pohjankankaan läpi, ovat Kantin lähteet. Lähdealueella on runsaasti tyypillisiä lähteikkökasveja.

4.2 Quality and importance

Laaja kokonaisuus, joka koostuu useista keidassoista ja Pohjankankaan saumamuodostumasta. Keidassoissa on maisemallisesti edustavia ja tutkimuskohteina merkittäviä alueita. Saumamuodostuman alueella on erityisiä luonnonesiintymiä ja maisemallisesti edustavia alueita. Tällä alueella on merkitystä myös pohjaveden suojelun kannalta. Alueeseen sisältyy merkittävä kanerva- ja variksenmarjadyynialue. Kohdealueelta on löydetty valtakunnallisesti uhanalaiset lähdesara (Carex paniculata) ja harjukeltalieko(Diphasiastrum complanatum ssp. chamaecyparissus). Alueella pesii alueellisesti uhanalainen riekko(Lagopus lagopus). Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Li
Mi
Mi
Li
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private4
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Satakunnan harjututkimus 1987 - 1988 - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:168. 59 s. Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI140.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suonreittenkeidas - Järvikeidas pääosin, Kauraharjun itäpuolinen suoalue sekä Hevoshaankeitaan ja Karhulankeitaan lähteet ympäristöineen kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Järvikeidas-Hirsikeitaan osa on yksityistä luonnonsuojelualuetta. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja maa-aineslailla. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY