Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200026

1.3 Site name

Harolanlahti

1.4 First Compilation date

1995-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.185300
Latitude:61.095600

2.2 Area [ha]

343.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      263.3  0.00 
7140  info      1.9  0.00 
9010  info      1.2  0.00 
9050  info      29  0.00 
9070  info      3.08  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      10.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata               
BA055Anas querquedula     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    20  70   
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila    15   
BA104Bonasa bonasia     
BA215Bubo bubo     
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    10  60   
BA236Dryocopus martius     
BA320Ficedula parva         
BA002Gavia arctica     
BA217Glaucidium passerinum         
BA127Grus grus         
BA640Larus fuscus fuscus    15   
BA177Larus minutus    15   
BA179Larus ridibundus    500  3500   
BA066Melanitta fusca    13   
BA065Melanitta nigra    20   
BA068Mergus albellus    30   
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    11  11   
BA006Podiceps grisegena    10  25   
BA119Porzana porzana         
M1910Pteromys volans         
BA193Sterna hirundo    20  60   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex pediformis (subsp. rhizodes)                   
Dryopteris cristata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0676.00
N175.00
N1919.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Harolanlahti on Pyhäjärven linturikas pohjoisin perukka lähirantoineen. Valtaosa kohteen pinta-alasta on Pyhäjärveä, joka muilta osin on oma erillinen Natura-kohteensa (FI0200161). Kasvisto ja linnusto ovat edustavia ja runsaita. Kalataloudellinen arvo on merkittävä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D kuuluvia lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Li
Li
Mi
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal19
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private81
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luontotiedot Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Lampolahti, J & J 1991: Kauttuan Harolan lehtoalueen luontoselvitys - Euran ympäristönsuojelulautakunta. 13 s. Harolan lehtojen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2004. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Osa Harolanlahdesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Harolan lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Lähes koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Pieni osa toteutetaan rakennuslailla/kaavalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Harolan lehdon hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2004.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY