Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200034

1.3 Site name

Poosjärvi

1.4 First Compilation date

1995-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.868300
Latitude:61.656700

2.2 Area [ha]

794.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata          DD 
BA055Anas querquedula     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA081Circus aeruginosus          DD 
BA038Cygnus cygnus    15  100   
BA099Falco subbuteo          DD 
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata          DD 
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    10  10   
BA260Motacilla flava          DD       
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus     
BA140Pluvialis apricaria          DD 
BA119Porzana porzana          DD 
BA193Sterna hirundo    10  15   
BA166Tringa glareola          DD 
BA162Tringa totanus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1355Lutra lutra                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0665.00
N0720.00
N175.00
N199.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Runsas ja pitkä kevättulva on alueelle tyypillinen piirre; rannoilla kasvaa runsaasti korteikkoja ja saraikkoja. Poosjärvessä on runsaasti eri kokoisia saaria ja luotoja. Saaret ovat suurimmaksi osaksi lehtipuuvaltaisia ja kasvillisuus on lehtomaista. Pienemmät luodot ovat puuttomia lintuluotoja. Rannat ovat luhtaisia. Osaa rantaluhdista ja -metsistä on laidunnettu

4.2 Quality and importance

Poosjärven on harvinaislaatuinen lintuvesialue, sillä järveä ei säännöstellä ja vedenkorkeuden vaihtelu on lähes luonnollinen. Rehevöityminen on ongelma. Järven vedenpintaa on nostettu. Rannoilla on runsaasti loma-asutusta ja muutama vakituinen asunto, jotka kärsivät runsaista kevättulvista. Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.2 lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla, - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private94
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luontotiedot Kalinainen, P & Hakila, R 1992: Poosjärven luonto, linnusto ja kasvillisuus Tietokantatäydennys 2016 BirdLifen muuttajaraportti. BirdLife Suomi 2014: Raportti levähtäjätiedoista SPA-alueilla. Lampolahti, J. 1999: Kevättulvan vaikutus vesikasvillisuuteen - kahden satakuntalaisen järven vertailu. Luonnon Tutkija 5. 1999. 103. vsk.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suurin osa kohteesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, kaavalla sekä vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY