Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200039

1.3 Site name

Niemijärvi - Itäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.809700
Latitude:61.849700

2.2 Area [ha]

738.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta         
BA056Anas clypeata         
BA055Anas querquedula         
BA028Ardea cinerea         
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA104Bonasa bonasia         
BA197Chlidonias niger         
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus          DD 
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus    10   
BA179Larus ridibundus         
BA094Pandion haliaetus         
BA072Pernis apivorus         
BA007Podiceps auritus         
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana         
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola    10  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1337Castor fiber                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
1910Pteromys volans                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.00
N0757.00
N103.00
N1915.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohdealue on useista järvistä ja Siikaisjoen järvimäisistä laajentumista muodostunut aikanaan laskemalla syntynyt lintujärvikompleksi, joka on osittain umpeenkasvanut. Kasvillisuus alueella on meso-eutrofista.

4.2 Quality and importance

Itäjärvi on linnustoltaan edustava. Niemijärvi on varsinkin ruovikkolintujen suosiossa. Linnusto alueella on monipuolinen: eteläinen ja pohjoinen sekä pien- ja selkävesien lajisto sekoittuvat. Järvikompleksin pintaa laskettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitsev lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, •lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.04i
LF03.01i
MH01.05o
MI01i
MJ02.11i
HK01.03i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private76
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Tietokantatäydennys 2016 Ahlman kosultointi & suunnittelu2011: Niemijärvi-Itäjärven linnuston syyslevähtäjälaskennat 2011 Ahlman kosultointi & suunnittelu2011: Niemijärvi-Itäjärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011 BirdLifen muuttajaraportti. BirdLife Suomi 2014: Raportti levähtäjätiedoista SPA-alueilla. Nuotio, K. 2004: Niemijärvi-Itäjärvi – luontoselvitys. Lounais-Suomen ympäristökeskus. Moniste.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kuuluu lähes kokonaan lintuvesien suojeluohjelmaan ja maakuntakaavan SL-alueeseen. Koko kohdealue suojellaan luonnonsuojelulailla. Vaihtoehtoisesti pieni osa kohdealueesta voidaan toteuttaa sopimuksella maanomistajan kanssa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY