Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200040

1.3 Site name

Kolkanaukko

1.4 First Compilation date

1995-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.551100
Latitude:60.591400

2.2 Area [ha]

429.0000

2.3 Marine area [%]

36.7000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      215  0.00 
1160  info      193  0.00 
1630  info      50  0.00 
7140  info      30  0.00 
9010  info      0.00 
9020  info      0.00 
9030  info      13  0.00 
9050  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta         
BA056Anas clypeata    10   
BA055Anas querquedula     
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    50  130   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    250  400   
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus          DD 
BA038Cygnus cygnus    50  200   
BA236Dryocopus martius          DD 
BA103Falco peregrinus          DD 
BA099Falco subbuteo          DD 
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio     
BA179Larus ridibundus    100  250   
BA068Mergus albellus    10  50   
BA260Motacilla flava         
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus          DD       
BA151Philomachus pugnax    30  120   
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus         
BA119Porzana porzana         
BA190Sterna caspia         
BA193Sterna hirundo          DD 
BA193Sterna hirundo         
BA194Sterna paradisaea          DD 
BA194Sterna paradisaea         
BA161Tringa erythropus    10  30   
BA166Tringa glareola    150  400   
BA166Tringa glareola          DD 
BA162Tringa totanus    10  20   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Orthotrichum stramineum                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0145.00
N0240.00
N076.00
N102.00
N197.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kolkanaukko ja Rantalanlahti ovat matalia merenlahtia. Lahtia ympäröivät rantalehdot, ruovikot ja merenrantaniityt. Järvikaislakasvustot ovat runsaita ja rantapuusto on pääasiassa tervaleppää. Alueella tavataan tammivaltaisia lehtoja. Lehdot vaihtelevat kuivasta hyvin rehevään. Alue on linnuston levähdyspaikka.

4.2 Quality and importance

Kasvillisuus on alueella edustava. Kolkanaukon ranta-alueet ovat loivia, joten lehtomaista ja niittykasvillisuutta esiintyy. Rantalanlahti on geomorfologialtaan jyrkempi. Kohdealue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Ruovikkolajeja on paljon. Suojelutavoitteen määrittely Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Tämän lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja ohjaamalla käyttöä. - Luontotyyppien ja lajien elinympäristön laatua tai lajien populaatiotioiden määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Mi
Mi
Li
Li
Li
Mi
Li
Li
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal11
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Corine-tiedosto Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kuntatiedot Tietokantapäivitys 2016 Alho, P. 2007: Taivassalon Kolkanaukon-Kaistionauko pesimälinnustoselvitys 2007. Turun ammattikorkeakoulun selvitys. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arkisto. Tiira: Tietokanta toukokuu 2014 ja BirdLife Suomen raportti levähtäjämääristä SPA-alueilla. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 29.9.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kolkanaukko ja Rantalanlahti kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaavassa alue kuuluu SL- ja S-alueisiin. Osa Rantalanlahden rannoista toteutetaan rakennuslailla/kaavalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY