Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200058

1.3 Site name

Kuusistonlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.476700
Latitude:60.405600

2.2 Area [ha]

351.0000

2.3 Marine area [%]

69.7000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    38   
BA056Anas clypeata    10  30   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA258Anthus cervinus         
BA028Ardea cinerea    15   
BA059Aythya ferina    15   
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    35  130   
BA062Aythya marila     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    400  2000   
BA081Circus aeruginosus         
BA082Circus cyaneus         
BA122Crex crex         
BA038Cygnus cygnus    20   
BA379Emberiza hortulana         
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus         
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio         
BA640Larus fuscus fuscus    10   
BA179Larus ridibundus    200  400   
BA157Limosa lapponica               
BA152Lymnocryptes minimus         
BA065Melanitta nigra               
BA068Mergus albellus    15   
BA260Motacilla flava    10   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus               
BA151Philomachus pugnax    30  120   
BA140Pluvialis apricaria    15   
BA007Podiceps auritus               
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo         
BA307Sylvia nisoria     
BA161Tringa erythropus    12  50   
BA166Tringa glareola    50  300   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dinothenarus pubescens                   
Gyroweisia tenuis                   
Melampyrum cristatum                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0163.00
N065.00
N0715.00
N1010.00
N173.00
N193.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuusistonlahti on osittain umpeenmaatunut peltojen ympäröimä salmi. Keskiosa on kuivunut niityksi. Alueella on suhteellisen vähän pensaikkoa. Rannoilla on niittyä. Vesikasvillisuuden valtalaji on järviruoko. Linnusto on tunnusomainen ruovikkolahdille. Rannoilla on toistaiseksi vähän rakennuksia. Piikkiönlahti on samantapainen rytivaltainen lahti, jonka lintulajisto on lähes sama kuin Kuusistonlahdessa.

4.2 Quality and importance

Lahdella pesii ja levähtää moni vähälukuisia kosteikkojen lintulajajea. Alue on arvokas kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. Opetuksen ja luontoharrastuksen kannalta alue on tärkeä. Alueelle on kaksi lintutornia. Kuusiston koillispäässä sijaitsevat historialliset Kuusiston linnan rauniot. Linnanraunioilla on kasvanut nallikkasammal (Gyroveisia tenuis), ja paikka on ollut lajin ainoa esiintymispaikka Suomessa. Laji on sittemmin hävinnyt Suomesta. Supjelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Lajien ja niiden elinympäristön tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, joilla myös lisätään paikoin elinympäristön määrää ja laatua - Paikoin lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Mi
Li
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tuomi, L. 1992: Kaarinan luontokohteet - Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta. 84 s. Niemi, V. : Lintuhavainnot 1996 (julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Tiira: BIrdLIfen havaintotietokanta Tiira, huhtikuu 2014 ja BirdlIfen raportti SPA-alueiden lintukerääntymistä 2014. Klemola, H. 2011: Kaarina-Piikkiön valittujen ruovikko- ja merenrantaniittyalueiden linnusto- ja viitasammakkoselvitys sekä ruovikkostretegian mukainen työsuunnitelma. Cofreen-hankkeen raportti (ELY-keskuksen arkisto). Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 29.9.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohteesta on suuri osa perustettu luonnonsuojelualueeksi. Fiskarinsuntin - Torpansuntin alue kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue maakuntakaavassa SL-- ja S-alueena. Fiskarinsuntti-Torpansuntti, Piikkiönlahden perukka ja Kuusistonjärvi suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu vesialue toteutetaan vesilailla. Lähes koko muu alue toteutetaan kaavalla. Pieni osa alueesta toteutetaan maatalouden ympäristötuen tai muun sopimusmenettelyn avulla maanomistajan kanssa

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY