Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200060

1.3 Site name

Rauvolanlahti

1.4 First Compilation date

1995-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.260800
Latitude:60.383100

2.2 Area [ha]

366.0000

2.3 Marine area [%]

24.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      53.84  0.00 
1160  info      146  0.00 
1630  info      16.83  0.00 
6270  info      11.78  0.00 
8220  info      18  0.00 
9010  info      13.52  0.00 
9020  info      17.35  0.00 
9050  info      12  0.00 
9070  info      4.77  0.00 
9180  info      1.14  0.00 
9190  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis       
BA056Anas clypeata    15     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA028Ardea cinerea    10     
BA222Asio flammeus           
BA061Aythya fuligula    20  40     
BA061Aythya fuligula    10     
BA045Branta leucopsis    600  2000     
BA215Bubo bubo       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA082Circus cyaneus           
P1381Dicranum viride    10  20  trees     
BA236Dryocopus martius       
BA379Emberiza hortulana           
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo       
BA154Gallinago media           
BA217Glaucidium passerinum       
BA338Lanius collurio       
BA179Larus ridibundus    120  200     
BA272Luscinia svecica           
BA152Lymnocryptes minimus           
BA068Mergus albellus    10  20     
BA260Motacilla flava    15     
BA151Philomachus pugnax    20  40     
BA234Picus canus       
BA195Sterna albifrons           
BA193Sterna hirundo           
BA307Sylvia nisoria           
BA161Tringa erythropus    10     
BA166Tringa glareola    20  50     
BA162Tringa totanus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Calicium abietinum                   
Fu  Elasmomyces mattirolianus                   
Hypnogyra glabra                   
Oplosia cinerea                   
Orthotrichum urnigerum                   
Fu  Otidea concinna                   
Pentaphyllus testaceus                   
Pertusaria hemisphaerica                   
Protaetia marmorata                   
1214Rana arvalis                   
Sclerophora peronella                   
Fu  Xerula longipes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0140.00
N0720.00
N091.00
N1010.00
N155.00
N1710.00
N1910.00
N222.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Katariinanlaaksossa on moreeniharjanteita ja kallioita sekä rinneketoja, joilla on ns. etelävuoren tyyppilajeja. Katariinanlaakson ja Rauvolanlahden alueella on useita lehtometsiköitä ja mataloituva merenlahti. Friskalanlahti koostuu yhdestä suuremmasta ja kahdesta suppeammasta matalasta merenlahdesta. Friskalanlahden alueella on useita arvokkaita lehtokohteita.

4.2 Quality and importance

Katariinanlaaksossa on runsaasti kasviharvinaisuuksia ja myös edustava selkärangaton eläimistö, johon kuuluu useita tammesta riippuvaisia lajeja. Alueella on runsas sienilajisto ja geologisia muistomerkkejä. Kohde on myös koulujen opetuskohde. Friskalanlahti ja Rauvolanlahti ovat reheviä merenlahtia, joilla esiintyy useita vähälukuisia kosteikkolintuja pesivänä ja levähtävänä. Kulhon saari täydentää kokonaisuutta. Alueet ovat kaupunkiympäristössä myös tärkeitä virkistyskäyttökohteita lintutorneineen ja opastettuine polkuineen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.1 luontotyypit ja taulukon 3.2 lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla, - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MD01.01i
MD02i
ME01b
MF02.03i
LF04i
MG01i
MG05.01i
MH01.05b
LH06.01i
MJ02.02i
MJ02.11i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Gustafsson, E./Lounais-Suomen ympäristökeskus: Muistio 11.8.2000. Kallio, P. ; Huhtinen, S. ; Lemmetyinen, R. & Mansikkaniemi, H. (toim.) 1985: Turun luontokohteet 1. - Turun kaupunki Karhu, K. 1994: Luonnon monimuotoisuus Turussa - Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 4/94. 71 s. Matikainen, J. 1996: Rauvolanlahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 1996. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 0/1996 Laine, J. 1986: Ehdotettujen luonnonsuojelualueiden elollisen luonnon perusselvitykset VIII. Kuusistonlahti, Rauvolanlahti, Friskalanlahti. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 9/1986 Lampolahti, J. 1987: Friskalanlahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 1987. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2/1987 Lampolahti, J. 1989: Rauvolanlahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 1988. - Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 4/1989 Tietokantapäivitys 2016 Ramboll Oy 2014: Hirvensalon osayleiskaavan vaikutukset Ruissalon ja Rauvolanlahti Natura-alueiden luontoarvoihin. Käsikirjoitus 31.3.2014 Landvik, M. 2000: Erakkokuoriaisen suojelusuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 18/2000. Landvik, M. 2013: Erakkokuoraistuktimuksen vuosiraportti 2013. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arkisto Syrjänen, K. & Marsh, T. 2014: Turun Katariinanlaakson kaktokynsisammalen (Dicranum viride) esiintymän tila 2013. Raportti Turun kaupungin ympäristötoimelle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arkisto. Suomen Ympäristökonsultit 2004: Rauvolanlahden Natura 2000 -alueen linnustoselvitys 2003. Turun kaupungin LIFE Luonto-hankkeen raportti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arkisto Tiira: Tietokanta toukokuu 2014 ja BirdLife Suomen raportti levähtäjämääristä Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 29.9.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI000.00
FI030.00
FI160.00

5.3 Site designation (optional)

Rauvolanlahden rantaniitty, osa Katariinanlaakson lehdoista, Friskalanlahdesta, Kulhon saaresta sekä Vaarniemi ovat luonnonsuojelualueita. Katariinankivi, Katariinantammi, Laukkavuoren muinaishauta, alueen itäosan kallio ja Vartiotulivuori ovat rauhoitettuja muinaismuistoja. Suurin osa Rauvolanlahden ja Friskalanlahden alueesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaavassa alue kuuluu SL- ja S-alueisiin. Suurin osa Rauvolanlahdesta ja Friskalanlahdesta, Vaarniemenkallio, Katariinanlaakso, Laukkavuori, Kulhon länsipuoli ja Linnavuori toteutetaan luonnonsuojelulailla. Muut alueet suojellaan rakennuslailla /kaavalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Turun kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto
Address:
Email:
Organisation:Turun kaupunki, kiinteistövirasto
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Saaristomeren puistoryhmä
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rauvolanlahden rantaniittyjä on kunnostettu valtaojia patoamalla vuodesta 1991. Friskalanlahden rantaniittyjä on laidunnettu vuodesta 1988. Laiduntaminen tai muu hoitotapa tulisi ulottaa myös Kulhon lintuveden alueelle. Linnavuoren lehdon kuusettumista tulee hidastaa erikoishakkuin. Iso-Vihtilän vanhassa metsässä ei tule sallia mitään metsänhoitotoimia, mukaanlukien maapuiden korjaaminen. Minkki- ja supikoirakannan seuranta ja tarvittava harventaminen. Liikkumisen rajoittaminen. Katariinanlaakson lehdon kuusettumista on hidastettu erikoishakkuin. Hakkuiden ulottaminen myös Vaarniemen lehtoon.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY