Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200064

1.3 Site name

Seilin saaristo

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.948300
Latitude:60.240000

2.2 Area [ha]

4687.0000

2.3 Marine area [%]

83.6000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      1.3  0.00 
1170  info      122  0.00 
1210  info      0.1  0.00 
1220  info      4.3  0.00 
1230  info      20.17  0.00 
1620  info      0.4  0.00 
1630  info      0.97  0.00 
1640  info      0.28  0.00 
6270  info      4.7  0.00 
6510  info      0.01  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
8220  info      140  0.00 
9010  info      330  0.00 
9030  info      0.1  0.00 
9050  info      38  0.00 
9070  info      6.1  0.00 
91D0  info      4.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus         
BA104Bonasa bonasia         
BA215Bubo bubo     
P1386Buxbaumia viridis    25  logs   
BA224Caprimulgus europaeus         
BA236Dryocopus martius     
BA338Lanius collurio         
BA640Larus fuscus fuscus     
BA246Lullula arborea     
BA066Melanitta fusca     
BA234Picus canus     
BA193Sterna hirundo         
BA194Sterna paradisaea         
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Campyliadelphus elodes                   
Cicurina cicur                   
Cliostomum corrugatum                   
Ctenophora pectinicornis                   
Epilobium lamyi                   
Epirrhoe pupillata                 
Galium verum                   
Jamesoniella autumnalis                   
Lophozia ascendens                   
Malus sylvestris                 
Melampyrum arvense    1000  10000           
Opigena polygona                   
Orthotrichum cupulatum                   
Orthotrichum urnigerum                   
Pertusaria flavida                   
Pertusaria pertusa                   
Phibalapteryx virgata                   
Philereme vetulata                   
Platismatia norvegica                   
Pseudocalliergon lycopodioides                   
Riccia beyrichiana                   
Sclerophora peronella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0183.00
N021.00
N051.00
N091.00
N101.00
N176.00
N193.00
N224.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue muodostaa monipuolisen sisäsaaristokohteen, jolla on myös kulttuurihistoriallisia arvoja. Alue on merkittävä sisäsaariston metsäisten luontotyyppien suotuisan suojelun tason saavuttamisen kannalta. Merkittävästi iäkkäitä metsiä sisältävällä alueella on laajat luonnontilaisen kaltaiset ja luonnontilaan palautuvat metsäalueet. Topografialtaan poikkeuksellisen jyrkkäpiirteisessä saaristossa esiintyy järeiden mäntymetsien lisäksi merkittäviä lehtokohteita ja kulttuurimaisemia arvokkaine ketoineen ja hakamaineen.

4.2 Quality and importance

Seilin Natura-alue täydentää lounaissaariston mereisten Natura-alueiden verkostoa edustavalla otoksella sisäsaaristoa. Kohteella on erityistä merkitystä metsäisten luontotyyppien esiintymisalueena sekä väli-ja sisäsaaristolinnuston pesimäalueena. Kohde on lahokaviosammalen esiintymisen ydinaluetta. TAVOITETILA: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal11
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

LÄHTEET Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (lajit) Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2013 (LT) Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot (lomake 2B) vuosilta 2010-2012. Excel-taulukko. 15.11.2013. Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla). Miettinen, M. toim 1997: Seilin saariston luonto. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 80.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu Majholmenia, Majholmsgrynnania, Matinkaria, Måsgrundia, Tottania, Ekholmia, Kimingholmia,Klobbanin eteläosaa, Haverön etelä - ja länsiosaa, Kalvinkalliota ja Kalvia lukuun ottamatta rantojensuojeluohjelmaan. Måsgrund ja Haverön Utterholmin kalliorinne ovat luonnonsuojelualueita. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla ja kaavoituksella.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Seilin pääsaaren luonnonhoitosuunnitelma. Metsähalitus 2007
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY