Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200067

1.3 Site name

Lövskärsfjärdenin reunasaaret

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.399200
Latitude:60.142200

2.2 Area [ha]

80.0000

2.3 Marine area [%]

1.3000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1220  info      1.4  0.00 
1620  info      0.00 
6270  info      0.05  0.00 
6280  info      1.6  0.00 
8210  info      6.4  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      28  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      2.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amblyodon dealbatus                   
Catocala promissa                   
Gentianella amarella                   
Malus sylvestris                   
Orthotrichum cupulatum                   
Orthotrichum gymnostomum                   
Orthotrichum stramineum                   
Orthotrichum striatum                   
Pseudocalliergon lycopodioides                   
Tulostoma niveum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0510.00
N093.00
N1756.00
N1920.00
N2210.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lövskärin eteläosassa on tervaleppälehto ja pohjoisosassa pieni pähkinälehto. Leppälehto kuuluu entiseen kalastajatorppaan, joka on nykysisin kesämökkinä. Leppälehto rajoittuu käenkaali-mustikka- tyypin/mustikkatyypin männikköön, rantaan ja niittyyn. Pähkinälehdosta aluskasvillisuus puuttuu lähes kokonaan. Hummelskärin kalkkikalliosaarella on pieni tuomi-leppä-saarnilehto etelärannalla. Lajisto on harvinaista, mutta lajimäärä on pieni. Ympäröivillä kallioilla ja kedoilla kasvaa myös harvinaista lajistoa. Storlandetin luoteisosassa on pähkinälehto. Vallitsevia ovat haavat. Niiden joukossa on jonkin verran vaahteraa ja hieskoivua. Pähkinäpensas vallitsee alemmassa puustossa ja pensaskerroksessa. Lisäksi joukossa on saarnea ja niukasti orapaatsamaa. Saarella on lisäksi mm. muita pähkinälehtoja, ketoja ja hakamaita. Ängholmissa on mäntyvaltaista vanhaa metsää.

4.2 Quality and importance

Kohdealueella on valtakunnallisesti uhanalaista lajistoa, vanhaa metsää, kalkkikallioita ja perinnebiotooppeja. Kasvillisuudeltaan alue on edustava; metsäomenapuu (Malus sylvestris) on valtakunnallisesti uhanalainen laji kuten myös useita lajeja hiippasammalia. Kohde on osa Paraisten kunnan arvokkaiden kalkkivaikutteisten Natura2000-alueiden kokonaisuutta. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ja määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Mi
Mi
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal65
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private35
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991. 141 s. + 127 liites. Komiteanmietintö 1988:16. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö 17.5.1988. 279 s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0065.00
FI0335.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Hummelskärin lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Ängholm kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja on valtion luonnonsuojelualueena. Lövskär, Hummelskär, Stora Skarpen, Alskär, Stengrund, Lilla Limskär ja Stora Limskär kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan. Lähes koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Pieni osa Lövskäristä toteutetaan rakennuslailla/kaavalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alue tarkastellaan Saarisomeren hoito- ja käyttösuunnitelman pävityksessä
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY