Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200069

1.3 Site name

Biskopsön kluuvijärvet

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.522500
Latitude:59.976900

2.2 Area [ha]

237.0000

2.3 Marine area [%]

1.3000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      45  0.00 
3160  info      20.5  0.00 
3260  info      0.25  0.00 
6270  info      0.5  0.00 
7140  info      0.00 
8210  info      0.01  0.00 
8220  info      42  0.00 
8230  info      0.3  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia pulvinascens                   
Cynaeda dentalis                   
Malus sylvestris                   
Polyporus badius                   
Potentilla anglica                   
Sclerophora farinacea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0220.00
N052.00
N075.00
N1748.00
N195.00
N2220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Biskopsön kallioperässä on useita kivilajeja, joista hallitsevana on dioriitti. Myös peruskalliokalkkia esiintyy pieninä alueina. Yleisin maalaji on pohjamoreeni. Paikoin on myös simpukkamaakerrostumia. Kluuvijärvien alueen elinympäristöt ovat erittäin vaihtelevia. Ruovikoituneen Lillglon rannalla on ultraemäksistä kivilajia, kalkkikiveä ja simpukkamaata, jotka yhdessä muodostavat poikkeuksellisen kasvualustan. Södergloet on 0.4 m korkeudella merenpinnasta. Järvi on karua tyyppiä, mutta korkean veden aikana alueelle virtaava murtovesi mahdollistaa murtovesilajien, kuten merikaislan esiintymisen järvessä. Storträsket on 1.8 m korkeudella merenpinnasta oleva karu korte-ruokotyypin humuspitoinen järvi. Vanhinta kluuvivaihetta edustaa Stormossträsket. Se on 19.5 m korkeudella ja lähes kokonaan soistunut umpeen. Kasvillisuus on karua. Norrgloet on mesotrofinen, ruovikkoinen laaja kluuvijärvi. Sen kasvistoon kuuluu sekä makeanveden että murtoveden lajeja. Järven itäosassa on tervaleppäkorpea ja pohjoisrannalla rehevä hakamaa, jossa kasvaa uhanalainen lännenhanhikki. Muuta edustavaa kasvilajistoa alueella ovat uhanalainen metsäomenapuu, mustakonnanmarja, soikkokaksikko, tähkätädyke sekä melko harvinainen hentokiurunkannus. Alueella esiintyy myös harvinaisia sieniä.

4.2 Quality and importance

Biskopsön länsiosa fladoineen ja kluuveineen edustaa monipuolisesti Itämeren murtovesirannikon sisäsaariston maankohoamisen sukkessiovaiheita. Pienellä alueella on sekä suojaisia merenlahtia, flada, ravinnetasoltaan erilaisia kluuvijärviä, humuspitoinen makeanveden järvi sekä umpeenkasvava Storträsket, jossa on tämän sukkessiokehityksen n. 4000 vuotta vanhoja loppuvaiheita eli nevoja ja rämeitä. Metsien maankohoamisen sukkessiovaiheet ovat samantapaisia, joskaan eivät yhtä edustavia kuin vesistöjen. Alueen uhanalaiseen lajistoon kuuluvat mm. lännenhanhikki ja metsäomenapuu. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Lo
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal36
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private64
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991. 141 s. + 127 liites. Stjernberg, T., Lindgren, L & Cygnel, M.1974: Naturinventering inom glesbygden i Dragsfjärd. 207 s. + 44 karttaliites. Kirkkala, T. & Ikonen, I (1994): Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 593. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohde kuuluu suurimmaksi osaksi rantojensuojeluohjelmaan. Södergloet Koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: ei suunnitelmatarvetta
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY