Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200074

1.3 Site name

Luvian saaristo

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.354400
Latitude:61.410000

2.2 Area [ha]

7602.0000

2.3 Marine area [%]

93.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      30  0.00 
1170  info      284  0.00 
1210  info      0.03  0.00 
1220  info      28  0.00 
1230  info      22  0.00 
1620  info      65  0.00 
1630  info      45  0.00 
6270  info      2.27  0.00 
6430  info      0.7  0.00 
9010  info      10.19  0.00 
9030  info      80  0.00 
9050  info      8.82  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA200Alca torda    20  50   
BA054Anas acuta    20   
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata    30   
BA028Ardea cinerea    20  45   
BA169Arenaria interpres    10  30   
BA061Aythya fuligula    100  450   
BA062Aythya marila    10  50   
BA062Aythya marila     
BA143Calidris canutus    70   
BA147Calidris ferruginea    20   
BA148Calidris maritima     
BA145Calidris minuta    20   
BA146Calidris temminckii    15   
BA202Cepphus grylle    12  12   
BA103Falco peregrinus     
BA154Gallinago media     
BA002Gavia arctica    10  30   
BA001Gavia stellata    10  30   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla    15   
M1364Halichoerus grypus         
P1960Hippuris tetraphylla         
BA338Lanius collurio         
BA640Larus fuscus fuscus    30  100   
BA640Larus fuscus fuscus    100  200   
BA179Larus ridibundus    50  200   
BA150Limicola falcinellus     
BA157Limosa lapponica    20  50   
BA272Luscinia svecica    10  50   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca    20   
BA066Melanitta fusca    50  150   
BA065Melanitta nigra    500  1000   
BA260Motacilla flava    30  70   
BA277Oenanthe oenanthe    10   
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    20  60   
BA312Phylloscopus trochiloides           
BA141Pluvialis squatarola    10   
BA007Podiceps auritus    15   
BA006Podiceps grisegena    60  150   
BA063Somateria mollissima    1700  2000   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    30  30   
BA194Sterna paradisaea    800  800   
BA048Tadorna tadorna    10  10   
BA107Tetrao tetrix        DD       
BA161Tringa erythropus    10  35   
BA166Tringa glareola    40  100   
BA162Tringa totanus    70  70   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A043Anser anser    40  40           
A666Anthus petrosus    68  68           
Arthonia spadicea                   
A672Calidris alpina alpina    1000  5000           
Calypogeia suecica                   
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. bidentata (Nees) Limpr.                   
Lophozia ascendens                   
Ramalina capitata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0195.00
N021.00
N052.00
N101.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Luvian ulkosaaristo edustaa Satakunnan saaristoluontoa monipuolisimmillaan. Rantojensuojeluohjelman kohdealueella n. 80 neliökilometrin alueella sijaitsee yli 60 yli yhden hehtaarin saarta ja luotoa sekä lukuisia pikkuluotoja ja -kareja. Alue sijaitsee hiekkakivialueen eteläosassa, jossa diabaasikallioperä vaikuttaa paikoin rehevöittävästi. Alueen eteläosan kallioperän kivilajeista hallitsevia ovat dioriitit. Pohjoisessa alkaa Satakunnan hiekkakivialue, jonka lomassa on kalkkivaikutteisia diabaasiesiintymiä. Erikoisuutena voidaan pitää diabaasista muodostunutta Säpin saarta. Alueen eteläosaa peittää epätasainen moreenikerros, jonka vuoksi rannat ja luodot ovat louhikkoisia ja kivikkoisia. Silokalliot yleistyvät pohjoisessa merivyöhykkeessä esim. Säpissä. Metsäisiä saaria on monenlaisia. Matalat luodot kasvavat pääasiassa tervaleppää ja pihlajaa, myös joitakin koivuja on joukossa. Pitkään merenpinnan alapuolella olleilla saarilla havupuut ovat ottaneet oman paikkansa. Useat saaret ovat kuusivaltaisia, mutta Kihtiskereistä löytyy hienoa männikköäkin. Joidenkin saarten keskiosa on tiheän katajikon peitossa ja vanhoilla lammaslaidunsaarilla kasvaa kolmimetrisiä pylväskatajia. Soistuneissa kalliolampareissa kasvaa jo nevojen lajistoa. Säpin Lepistönrannan lehtoalue on erittäin komea ja täysin luonnontilainen merenrantalehto, joka on syntynyt alavan etelänpuoleisen merenrannan runsasravinteiselle rakkoleväalustalle. Osittain moreenipeitteinen, louhikkoinen ulkosaaristo ja kallioinen merivyöhykkeen saaristo kuuluvat linnustoltaan Selkämeren arvokkaimpiin. Huomattavana piirteenä on varsin runsas lapintiirakanta. Myös kahlaajia esiintyy runsaasti. Kohdealueen saaristossa tavattiin vuosina 1993-94 pesivänä n. 90 lintulajia. Kaikki ulkosaariston isot saaret olivat asuttuja 1880-luvulta 1920-luvulle. 1960- ja 1970-luvuilla saariston väkiluku romahti lopullisesti. Viimeiset ympärivuotiset ulkosaariston asukkaat lähtivät v. 1973 Pastuskeristä.

4.2 Quality and importance

Luvian kohdealueen saaristo on tärkeä saaristolinnuston pesimäalue. Se on myös tärkeä muuttolintujen levähdysalue etenkin syysmuutolla. Säpin saarella on koskematonta lehtoa ja uhanalaisia sammallajeja. Alueen eteläosan luodoilla minkki on yleinen ja aiheuttaa toisinaan pahoja tappioita pesimälinnustolle. Kesämökkejä on rakennettu isommille saarille. Toistaiseksi uloin osa on säästynyt melko hyvin mökkien rakentamiselta. Porin kaupungin jätevedet ovat aiheuttaneet veden samentumista/rehevöitymistä. TAVOITETILA: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Mi
Li
Li
Li
Li
Mi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal48
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private52
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991. 141 s. + 127 liites. Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Eriksson, A. 1993: Säpin pesimälinnusto 1993. - Käsikirjoitus. 18 s. Eriksson, A. 1993: Säpin lintuaseman toimintakertomus 1992. - Satakunnan linnut 3:1993 Kause, I. 1972: Lounais-Satakunnan kasvisto. - Luonnon tutkija 76, lisänide. Lehtojensuojelutyöryhmä 1985: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteamietintö 1988:16, Ympäristöministeriö. 279 s. Mäntylä, K.; Helppi, K.; Lilja, I.; Nuotio, K.; Saiha, M.; Sarlund, T. & Sundelin, R. 1993: Satakunnan ulkosaariston linnusto 1988: - Satakunnan linnut 24:36-68. Nuotio, K. 1994: Luvian ulkosaariston pesimälinnusto. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A, käsikirjoitus. Tikkanen, M. 1981: Georelief, it`s origin and development in the coastal area between Pori and Uusikaupunki, south-western Finland. - Fennia 159:253-333. Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (lajit) Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2013 (LT) Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Nuotio, K. 2012: Saaristolintulaskennat Selkämeren kansallispuistossa. Metsähallituksen arkisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI031.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Marjakarien seutu ja Säpin Lepistönranta ovat luonnonsuojelualueina. Lähes koko kohdealue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, rakennuslailla/kaavalla tai vesilailla. Alue on osa Selkämeren kansallispuistoa, perustettu 2011.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2014
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY