Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200076

1.3 Site name

Pooskerin saaristo

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.455300
Latitude:61.769700

2.2 Area [ha]

3151.0000

2.3 Marine area [%]

73.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      90  0.00 
1150  info      78.01  0.00 
1170  info      8.37  0.00 
1210  info      0.01  0.00 
1220  info      0.00 
1230  info      1.36  0.00 
1610  info      27.5  0.00 
1620  info      60  0.00 
1630  info      40.79  0.00 
1640  info      0.85  0.00 
4030  info      9.2  0.00 
6270  info      1.8  0.00 
6430  info      0.00 
7140  info      77.6  0.00 
9010  info      40.66  0.00 
9030  info      20  0.00 
9050  info      32.7  0.00 
9060  info      22.66  0.00 
9070  info      23.88  0.00 
9080  info      32.6  0.00 
91D0  info      1.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    10   
BA055Anas querquedula     
BA028Ardea cinerea    10   
BA169Arenaria interpres    11  50   
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    15  25   
BA062Aythya marila    10   
BA104Bonasa bonasia    10   
BA146Calidris temminckii    12   
BA197Chlidonias niger         
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus    10  40   
BA236Dryocopus martius         
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus         
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus    11  50   
BA177Larus minutus    10   
BA179Larus ridibundus    20  50   
I1042Leucorrhinia pectoralis         
BA066Melanitta fusca    10   
BA065Melanitta nigra    20  70   
BA068Mergus albellus    20   
BA260Motacilla flava        DD       
BA260Motacilla flava    10  30   
BA277Oenanthe oenanthe           
BA072Pernis apivorus     
BA151Philomachus pugnax    15   
BA006Podiceps grisegena     
BA063Somateria mollissima    70  150   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    101  250   
BA166Tringa glareola    10  30   
BA162Tringa totanus    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Galium verum                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
A249Riparia riparia    11  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0166.00
N0210.00
N041.00
N0511.00
N101.00
N178.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on moreeni- tai hiekkakerrosten peittämää ulkosaaristoa sekä mannerrannan kosteikoita. Lisäksi alueen läpi kulkee harjumuodostuma. Louhikot saariston ovat maisemakuvassa hallitsevia. Kalliopaljastumat ja kalliorannat ovat harvinaisia. Kivilajeina ovat kiilleliuskeet ja dioriitit. Alueen kautta kulkee harju. Alueella on myös hiekkapohjaisia matalikkoja. Mustalahti on merestä lähes irtikuroutunut. Kohde muodostaa vyöhykkeisyyden puuttomista ulkosaariston luodoista mantereen suojaisiin lahtiin ja nuoriin soihin.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Mi
Li
Mi
Li
Li
Li
Mi
Hi
Mi
Mi
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private92
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Gustafsson, E./Lounais-Suomen ympäristökeskus: Muistio 29.6.2000. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991. 141 s. + 127 liites. Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Jutila, K. (1993): Ahlaisten Mustalahden kunnostussuunnitelma (luonnos) 23 s. Kalinainen, P & Hakila, R 1991: Merikarvian rannikon luonto - Vaasan maanmittaustoimisto/kaavoitus. 65 s. Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot 2014: Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS–tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Suomen ympäristökeskus: Harjusaaritietokanta Drektiivi-raportoinnin aineistot 2013 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0097.00
FI163.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pohjoisosan saaristoalue ja Saantee kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan. Mustalahti - Östervikin lahti kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Osa kohteesta on luonnonsuojelualueena. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, kaavalla tai vesilailla

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2014
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY