Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200078

1.3 Site name

Pinkjärvi

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.726700
Latitude:61.293600

2.2 Area [ha]

1681.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
3160  info      146  0.00 
7140  info      35  0.00 
9010  info      140  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      0.47  0.00 
91D0  info      225  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra         
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta                   
A055Anas querquedula                   
A258Anthus cervinus                   
A087Buteo buteo             
A542Emberiza rustica                   
Leptoporus mollis                   
A072Pernis apivorus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N0728.00
N1741.00
N1920.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pinkjärvi sijaitsee Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöjen välisellä alueella. Alueen kivilajeina ovat gneissigraniitti, rapakivi ja oliviinidiabaasi, jolla on korkea kalkkivaikutus. Aluetta vaihtelevasti peittävässä pohjamoreenissa on paljon hiekkakiviainesta. Diabaasin ominaisuuksia kasvualustana parantaa sen hienojakoisuus ja rapautuneisuus. Se näkyy mm. rehevähköinä, hyväkuntoisina metsinä ja lajistollisesti mielenkiintoisina, pienialaisina korpipainanteina ja -juotteina. Alueen maastomuodot ovat loivia ja korkeusvaihtelut pieniä. Kallioperä on näkyvissä vain muutamassa kohdassa matalina kumpareina. Turvemaiden osuus koko alueen pinta-alasta on noin kolmannes. Pinkjärven alueella on harjoitettu metsätaloutta varsin pitkään ja tehokkaasti. Tästä johtuen puusto on verrattain nuorta. Metsät ovat mänty- ja kuusivaltaisia. Lehtipuuvaltaisten metsien osuus on hieman alle kymmenen prosenttia. Pinkjärven alueen maan rehevyys näkyy lehtomaisten, tuoreiden kankaiden ja korpien suurena osuutena koko metsämaan pinta-alasta. Lehtomaisilla kankailla pääpuulaji on kuusi ja tuoreilla kankailla mänty. Suuri osa alueen soista on vanhahkopuustoisia korpia. Rämeet ovat yleensä ojitettuja. Vähä-Ylistenjärvi on suorantainen metsälampi, jonka kasvillisuus on rehevää. Iso-Ylistenjärvi on vähemmän soistunut. Lemmensaaressa kasvaa sekametsää, jossa on yksittäisiä maapuita, pökkelöitä, kelo ja kaksi lakkapäämäntyä. Alueen ojitettujen soiden ja kangasmaiden ennallistaminen on käynnissä. Noin 60% ojitetuista alueista on ennallistettu (2013).

4.2 Quality and importance

Pinkjärven alueen kasvillisuus ja kasvilajisto on hyvin monipuolista. Kangasmetsän seassa on usein pienialaisia, reheviä korpijuotteja ja -painanteita. Korpibiotooppien ominaispiirteitä ovat monipuolinen korpikasvillisuus, vesilampareet, pikkupurot ja tihkupinnat. Puusto on paikoin yli 100 vuotta vanhaa ja se koostuu pääasiassa kuusista, koivuista ja isoista haavoista.Ylistenjärvet kuuluvat harvinaisehkoon Lounais-Suomen sahalehtijärvien tyyppiin. Pinkjärven kaakkoisosa on varsin luonnontilainen. Järveen kuuluvan Kurerinperän rantakasvillisuus ja rantametsät ovat erityisen edustavia. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Hi
Li
Li
Mo
Lo
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ahlroth, P. , Hyvärinen, E. , Mattila, J. , Päivinen, J., Rintala, T. & Toivanen, T. 2000: Hyönteis- ja kääpätutkimukset Pinkjärven ja Liesrahkan valtionmailla. Raportti 2000. Metsähallitus. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991. 141 s. + 127 liites. Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Liljeroos, H. , Santalahti, J. & Virolainen, J. 1997: Pinkjärven alue-ekologinen suunnitelma. Metsähallitus, Länsi-Suomi. Rajasärkkä, A. 1996: Etelärannikon puistoalueen linnuston linjalaskennat 1996. Metsähallitus ( julkaisematon ) Virolainen, E. 1997: Pinkjärven suojelumetsän ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus,Etelärannikon puistoalue. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (lajit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla sekä pieneltä osin rakennuslailla ja vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pinkjärven ennallistamissuunnitelma, Metsähallitus 2005
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY