Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200097

1.3 Site name

Koskeljärvi

1.4 First Compilation date

1995-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.119200
Latitude:60.933900

2.2 Area [ha]

1821.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      698  0.00 
3160  info      1.86  0.00 
7110  info      351  0.00 
7140  info      250  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      42  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      156  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta    10   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    11  50   
BA028Ardea cinerea    10   
BA059Aythya ferina    50  100   
BA059Aythya ferina    35  35   
BA061Aythya fuligula    39  39   
BA062Aythya marila    10   
BA104Bonasa bonasia    10   
BA021Botaurus stellaris     
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus     
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    50  100   
BA236Dryocopus martius     
I1081Dytiscus latissimus         
BA099Falco subbuteo     
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus    15  20   
BA075Haliaeetus albicilla    15   
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus    15   
BA179Larus ridibundus    37  37   
BA179Larus ridibundus    50  150   
M1355Lutra lutra         
BA066Melanitta fusca    10   
BA065Melanitta nigra    30   
BA068Mergus albellus    20  50   
BA072Pernis apivorus     
BA241Picoides tridactylus     
BA234Picus canus     
BA140Pluvialis apricaria     
BA007Podiceps auritus         
BA006Podiceps grisegena    33  33   
BA119Porzana porzana    10   
M1910Pteromys volans         
BA190Sterna caspia    10   
BA193Sterna hirundo    18  18   
BA220Strix uralensis     
BA107Tetrao tetrix     
BA108Tetrao urogallus     
BA166Tringa glareola    11  50   
BA166Tringa glareola    13  13   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis               
A295Acrocephalus schoenobaenus    200  200             
A052Anas crecca    50  70             
A050Anas penelope    15  15             
A053Anas platyrhynchos    75  75             
A067Bucephala clangula    90  90             
Carex rhynchophysa                   
A240Dendrocopos minor               
A381Emberiza schoeniclus    200  200             
A153Gallinago gallinago    21  21             
Phellinus populicola                   
Pterostichus aterrimus                   
A118Rallus aquaticus               
1214Rana arvalis                   
A164Tringa nebularia               
A165Tringa ochropus    10  10             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0645.00
N0730.00
N105.00
N1715.00
N193.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde, joka on yksi Etelä-Suomen parhaita lintuvesiä. Rannat ovat säästyneet hyvin rakentamiselta. Rantametsät ovat enimmäkseen karuja kalliokankaita ja sekametsiä sekä lehtipuuvaltaisia soistuvia metsiköitä. Lahdensuo on avosuo. Koskeljärvi on tuotantokyvyltään puolirehevä eli meso-eutrofinen, järven keskisyvyys on alle 1m. Vaaljärvi on matala eutrofinen lintuvesi, joka rajautuu asutukseen, viljelyksiin, metsiin ja soihin.

4.2 Quality and importance

Kohdealue on Lounais-Suomen ainoa mökittämätön suurehko järvi, jonka pesivä vesilinnusto on poikkeuksellisen runsas sekä lajistoltaan että määrältään. Eteläosa on keväisin tärkeä muuttavien joutsenten ja hanhien levähdysalue. Kortesuo kohteen eteläosassa on melko luonnontilainen. Koskeljärveä on nostettu vuonna 1991 ja noston jälkeinen sukkessiokehitys on vielä kesken. Vaaljärven valuma-alueella oleva maatalous rehevöittää järveä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen kohdissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta ja määrää parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private46
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Matikainen, Jyrki & Luoma, Sami. 2003. Koskeljärven linnustoselvitys 2002. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 6/2003. Lampolahti, J. 1993. Euran Koskeljärven pesimälinnusto 1993. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A, no 28. Ilmonen, J./Ympäristöministeriö: Sähköpostiviesti 16.8.2000. SYKEn selvitys 1999. Pettersson, Kaj-Ove & Lampolahti, Janne. 2004. Koskeljärven kasvillisuusselvitys. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 7/2004. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (lajit) Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohde kuuluu suurimmaksi osaksi lintuvesien suojeluohjelmaan. Euran puolelta osa kohteesta on luonnonsuojelualueena. Suurin osa alueesta suojellaan luonnonsuojelulailla. Osa Koskeljärven rantojen lähialueista toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslailla/kaavalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Koskeljärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2006 Suon ja metsän ennallistamissuunnitelma, Koskeljärven Natura 2000. Metsähallitus 2002 Koskeljärvi, Kortessuon ennallistamissuunnitelma, Metsähallitus 2010
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY