Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200102

1.3 Site name

Rekijokilaakso

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.416400
Latitude:60.555600

2.2 Area [ha]

1209.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      60  0.00 
3260  info      21  0.00 
6270  info      390  0.00 
6430  info      40  0.00 
6510  info      20  0.00 
9010  info      170  0.00 
9050  info      400  0.00 
9070  info      120  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    75  200     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agonopterix capreolella                   
Aphodius serotinus                   
Boloria titania                   
Cercyon obsoletus                   
Claviger testaceus                   
Collema subnigrescens                   
A113Coturnix coturnix                   
Fu  Dermoloma cuneifolium                   
Fu  Macrolepiota excoriata                   
Monochroa servella                   
Neckera pennata                   
Onthophagus gibbulus                   
Pleuridium acuminatum                   
Porella cordaeana                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0911.00
N1035.00
N141.00
N1722.00
N1930.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Uskelanjokeen laskeva Rekijoki on uurtanut savikkoisten maiden halki kulkiessaan syvän, jyrkkärinteisen ja polveilevan jokilaakson. Tasaiset maat on otettu viljelykseen ja jokilaaksojen rinteitä on käytetty perinteisesti karjan laidunmaina. Laidunnuksen myötä syntyneet perinnebiotoopit edustavat pääasiallisesti tuoreita niittyjä. Kasvillisuus on säilyttänyt avoimuutensa ja runsaan lajistonsa. Vain niillä paikoilla missä laidunnus on lakannut, on alkanut kasvillisuuden umpeenkasvu. Kauniisti kukkivan ruohoston ohella alueella on runsas perhoslajisto, johon kuuluu myös uhanalaisia lajeja. Erityisesti Häntälän niityt ovat maisemaltaan harvinaisen viehättäviä. Alueen kulttuuriarvoja korostaa paikoin perinteisenä säilynyt rakennuskanta.

4.2 Quality and importance

Alue on kokonaisuudesssaan eräs Suomen edustavimmista ja laajimmista perinnemaisemakohteista, jossa on myös merkittäviä vanhan metsän arvoja pääosin pohjoiseen avautuvilla rinteillä. Alueen tilaa tulisi kohentaa ja edistää peruskunnostuprojektein ja pääasiassa maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksin. Alueella markkinoidaan aktiivisesti vapaaehtoisen suojelua METSO-ohjelman kautta. Kohdealueella kasvaa myös joitakin paikallisesti harvinaisia lajeja, joita ei ole luokiteltu uhanalaisiksi Varsinais-Suomessa. Tällainen laji on mm. täällä lounaisella rajallaan oleva kullero (Trollius europaeus) ja silmälläpidettävä vienansara (Carex atherodes). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikkien tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelun ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - osalla alutta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - osalla aletta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - paikoin luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - paikoin luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA04.03b
MB02i
MB02.02i
LF03.02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private95
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ikonen, I. et al. Rekijoen luonnonhoidon suunnitelmat.2001. Lounais-Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 231. Ikonen, I. An Assessment of the Favourable Conservation Status of the Rekijoki River Valley Habitats. 2002. The Finnish Environment 594. Ympäristöministeriö (1993): Arvokkaat maisema-alueet; Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 66/92. Kontula, Tytti (1994): Someron Rekijokilaakson maankäytön historia, kasvillisuus ja kasvisto. Helsinki 2000. REKIJOEN LAAKSON LUONTOINVENTOINNIT SOMEROLLA 1993- KASVILLISUUSKARTOITUS. KÄÄPÄ- JA JÄKÄLÄKARTOITUS. HYÖNTEISINVENTOINNIT. NIVIÄISINVENTOINTI. Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 1993. Haarto Aarto, Mukkala Veli-Matti ja Koponen Seppo - Tutkimus Rekijokilaakson hyönteisistä ja hämähäkkieläimistä. Lounais - Suomen ympäristö keskuksen monistesarja 5/2002 Mukkala, Veli-Matti. Raportti 27.2.2000. REKIJOEN LAAKSON KOVAKUORIAISISTA JA LUTEISTA Nurmi Jaakko. Rekijoen alueen kasvihavaintoja. 1985-1998. Mikko Kuussaari, Miska Luoto, Risto K. Heikkinen, Joona Lehtomäki, Marianne Mayer, Jere Salminen & Tea von Bonsdorff. Baptria 3/2003. Pikkuapollon esiintyminen sisämaan jokilaaksoissa. Mika Toivonen & Jarkko Korhonen: Sienikartoitukset Kemiönsaaren kallioilla ja Someron Rekijokilaaksossa 2012 Routio, Irene. SOMERON REKIJOKILAAKSON MAAKOTILOISTA v. 2003 Man Niemi ja Suvi Vanhanen. Someron Rekijokilaakson vanhan metsän laikkujen ja hakamaiden kääväkässelvitys. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 27/2000. Isolaakasittiäisen esiintymisestä on saatu tietää maatalouden ympäristötuen erityistukihakemuksessa liitteenä olleesta metsänkäyttösuunnitelmasta (Metsähallitus). (Iiro Ikonen 30.12.1996). Viiriäishavainto Rekjoen piilopelloilla ääntely Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen talkoiden aikaan v. 2008 (Iiro Ikonen et al VSPMY)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Häntälä-Talvisilta ja osa Perttelin alueesta maakuntakaavassa osoitettu suojelualueiksi (Häntälä S, sl 007a). Kiikalasta osa on ge-alueena. Toteuttamistapoina ovat pääasiassa sopimus maanomistajan kanssa ja osin luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueet on toteutettu pääosin yksityisin rauhoituksin. Vesialueet toteutetaan vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY