Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200125

1.3 Site name

Vaisakko

1.4 First Compilation date

1995-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.050300
Latitude:60.361700

2.2 Area [ha]

82.0000

2.3 Marine area [%]

12.5000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1160  info      11  0.00 
7140  info      1.7  0.00 
7160  info      0.001  0.00       
8220  info      13.1  0.00 
9010  info      0.00 
9020  info      3.5  0.00 
9050  info      20  0.00 
9080  info      0.8  0.00 
9180  info      1.6  0.00 
91D0  info      1.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1981Cynodontium suecicum         
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A059Aythya ferina                   
A061Aythya fuligula                   
Catocala promissa                   
Chaenotheca phaeocephala                   
Entoloma pseudoparasiticum                   
Hemistropharia albocrenulata                   
Hygrophorus nemoreus                   
Jamesoniella autumnalis                   
Melanophyllum eyrei                   
Neckera pennata                   
A277Oenanthe oenanthe                   
Oplosia cinerea                   
Porella cordaeana                   
Sclerophora pallida                   
Thamnobryum alopecurum                   
Volvariella surrecta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0114.00
N0720.00
N178.00
N1942.00
N2216.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueeseen kuuluu korkea kallio ja matalampi kukkula, lehtoa ja rantaniittyä. Kohde menee osittain päällekkäin Viurilanlahden SPA-alueen kanssa. Lehdon puustoon kuuluvat tammi, kuusi, haapa, koivu, lehmus ja vaahtera.

4.2 Quality and importance

Vaisakon alueen lehdot ovat luonnonsuojelualuetta ja maamme edustavimpia lehtoalueita. Vaisakon alueella on valtakunnallisesti harvinaista luontotyyppiä - hemiboreaalista jalopuumetsää. Alueella esiintyy useita uhanalaisia lajeja mm. tammiritariyökkönen, kalliopunosammal ja haappariippusammal. Luonnonsuojelualueen ulkopuoliset alueet on luokiteltu maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiksi kallioalueiksi. Kohde menee osittain päällekkäin Viurilanlahden SPA-alueen kanssa. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osassa aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal75
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private25
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alanen, A./SYKE & Gustafsson, E., Lammi, A., Lamminen, M-L & Korvenpää, T./Lounais-Suomen ympäristökeskus: Maastokäynti 27.6.2000. Gustafsson, E./Lounais-Suomen ympäristökeskus: Muistio 11.8.2000. Linjalaskenta 1992 Heikkinen, R & Husa, J. 1995: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A. 317 s. Vaisakon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma - METLA 1990. 65 s. Raaska, E & al. 1995: Vaisakon luonnonsuojelualue, kasvillisuus 1991 - 1993 - METLA. 91 s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00
FI030.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suurin osa kohteesta on luonnonsuojelualueena. Vankkurinmäki toteutetaan maa-aineslailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: tekeillä Vaisakon luonnonhoitosuunnitelma, Metsähallitus
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY