Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200150

1.3 Site name

Oukkulanlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.931700
Latitude:60.536400

2.2 Area [ha]

898.0000

2.3 Marine area [%]

57.3000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta    10  15   
BA056Anas clypeata    10  20   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA028Ardea cinerea    15   
BA059Aythya ferina    20   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA061Aythya fuligula    100  200   
BA062Aythya marila         
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA215Bubo bubo     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus         
BA084Circus pygargus    bfemales   
BA122Crex crex     
BA038Cygnus cygnus    11  50   
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana     
BA099Falco subbuteo     
BA154Gallinago media         
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus    10   
BA179Larus ridibundus    140  500   
BA068Mergus albellus    15   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    15  50   
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    10   
BA161Tringa erythropus    10  20   
BA166Tringa glareola    20  50   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1322Myotis nattereri                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0145.00
N0220.00
N053.00
N092.00
N1025.00
N143.00
N151.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu matalista ja umpeutuvista ruovikkoisista lahdista sekä laajoista rantaniityistä. Näiden yhteydessä on pieniä rantametsiköitä, joista laajin on Kaidanpään alue.

4.2 Quality and importance

Pesivä linnusto on merenlahtiemme monipuolisimpia ja lajisto on edustava. Varsinkin ruovikkolajisto onmerkittävä, mutta alueella on potentiaalia laajoille yhtenäisille avoimille rantaniityille. Lahdilla on myös kalataloudellista arvoa ja merkitystä virkistyskäyttökohteena. Alueella on pääosin kesämökkiasutusta. Arvo luontoretkeily- ja opetuskohteena on lisääntynyt Kaidanpäähän rakennetun lintutornin ja luontopolun ansiosta. Alue muodostaa suurimman ja yhtenäisimmän kokonaisuuden Lounais-Suomen merenlahdista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - aleuen lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla paikoin luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla, - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, joilla myös pyritään lisäämään joidenkin lajien populaation määrää ja parantamaan niiden elinvoimaisuutta

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hi
Mi
Mi
Hi
Hi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal13
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private87
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Saarinen, M. 1984: Kausiyhteenveto 1984 - Lemun Oukkulan- ja Monnoistenlahdet sekä Halkkoaukko. Matikainen, Jyrki & Lievonen Tommi 2001: Oukkulanlahden linnustoselvitys. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 2/2001. Tietokantapäivitys 2016 Lammi, E.; Routasuo, P. ja Lehtinen, A. (2012): Oukkulanlahden-Merimaskun alueen pesimälinnustoselvitys. LUOMUS 2014: Petolintuseurannan pesätiedot vuosilta 2010-2012. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Tiira 2014: Tietokanta 25.4.2014 ja BirdLifen muuttajaraportti levähtäjätiedoista SPA-alueilla. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 29.9.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2007: Oukkulanlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Link: http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c26.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY