Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200151

1.3 Site name

Preiviikinlahti (SPA)

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.521700
Latitude:61.524700

2.2 Area [ha]

4612.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    100  150   
BA056Anas clypeata    30  50   
BA056Anas clypeata    10  20   
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera    10   
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    50  100   
BA258Anthus cervinus    10   
BA028Ardea cinerea    30  50   
BA028Ardea cinerea    10   
BA169Arenaria interpres    10   
BA222Asio flammeus          DD 
BA059Aythya ferina    20  30   
BA061Aythya fuligula    400  800   
BA062Aythya marila    10   
BA104Bonasa bonasia    11  50   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    500  1500   
BA045Branta leucopsis    13  50   
BA144Calidris alba     
BA466Calidris alpina schinzii     
BA143Calidris canutus    25  50   
BA147Calidris ferruginea    20  30   
BA145Calidris minuta    25  40   
BA146Calidris temminckii    70  120   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA122Crex crex    cmales   
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    150  200   
BA154Gallinago media     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus    50  110   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio          DD 
BA640Larus fuscus fuscus    50  100   
BA177Larus minutus    50  100   
BA179Larus ridibundus    500  1000   
BA150Limicola falcinellus    10  20   
BA157Limosa lapponica    100  200   
BA156Limosa limosa     
BA152Lymnocryptes minimus    10   
BA066Melanitta fusca    10  20   
BA065Melanitta nigra    50  200   
BA068Mergus albellus    15  25   
BA260Motacilla flava     
BA277Oenanthe oenanthe    10  50   
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA151Philomachus pugnax    100  200   
BA312Phylloscopus trochiloides     
BA140Pluvialis apricaria    10  15   
BA141Pluvialis squatarola    20  100   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    10  20   
BA119Porzana porzana    10   
BA063Somateria mollissima    700  1000   
BA195Sterna albifrons     
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia    15  35   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    10  50   
BA194Sterna paradisaea    500  1000   
BA048Tadorna tadorna    15  20   
BA048Tadorna tadorna    65  90   
BA161Tringa erythropus    50  80   
BA166Tringa glareola    150  500   
BA166Tringa glareola         
BA162Tringa totanus    50  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Salicornia europaea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0165.00
N023.00
N043.00
N0610.00
N092.00
N1010.00
N164.00
N171.00
N182.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Preiviikinlahti on laaja, suhteellisen matala merenlahti, jossa on hietapohja. Rannat ovat aiemmin olleet laidunnettuja, mutta osa niistä on nyttemmin ruovikoitunut ja pensoittunut. Linnustollisista syistä laidunnus on joillakin merenrantaniityillä aloitettu uudestaan. Niittyjä laidunnetaan useiden kymmenien hehtaarien alueella. Riitsaranlahti on avararantainen merenlahti, joka on hiljalleen kuroutumassa irti merestä. Saarista useimmat ovat pitkulaisesti suuntautuneita moreeniselänteitä, joiden kivennäisaineksen aallokko on lajitellut. Joissakin saarista on pitkät kivikannakset. Alueen metsäisiä saaria peittää pääosin havupuusto, rannoilla on yleensä terveleppävyö. Alueeseen kuuluu myös salmesta kuroutunut matala Enäjärvi.

4.2 Quality and importance

Pesivä vesilinnusto on maamme monipuolisin. Alue on eräs harvoja arktisen kahlaajalinnuston merkittäviä muutonaikaisia levähdysalueita. Kohde on erittäin merkittävä vesilinnuston muuttolevähdys- ja sulkasatoalueena. Pesivinä lajeina on monia lintuharvinaisuuksia. Myös kasvillisuus on monipuolinen ja käsittää lukuisia harvinaisia lajeja. Alueen rantaniityt ovat äärimmäisen uhanalaisen etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) ainoita pesimäalueita Suomessa. Alue on erittäin merkittävä virkistyskäyttökohde ja Etelä-Suomen kuuluisimpia linturetkeilykohteita. Yyterin alueella on suurehko lomahotelli, leirintäalue sekä yksityinen lomakylä. Veneily on keskittynyt merkityille väylille, alueella on kolme yhteisvenesatamaa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.2 lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla, - lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Hi
Mi
Li
Mi
Hi
Mi
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal20
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private80
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Jutila, K. 1988: Porin rantaniittylinnusto. Porin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/88. 34 s. Erkkilä, H. & Jutila, K. 1994: Porin saaristolinnusto 1986-93. Porin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/94. 57 s. 15 liites. Satakunnan Linnut. Porin lintutieteellisen yhdistyksen jäsenlehti. Porin lintutieteellinen yhdistys 1973 - . Kimmo Nuotion (Porin kaupungin ympäristötoimisto) julkaisemattomat muistiinpanot. Tietokantapäivitys 2016 BirdLifen muuttajaraportti. BirdLife Suomi 2014: Raportti levähtäjätiedoista SPA-alueilla Luoma, S. 2009: Porin Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden linnusto - yhteenveto pesivästä ja levähtävästä linnustosta. Porin Lintutieteellisen yhdistyksen raportti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arkisto. Luoma, S. 2010: Porin Preiviikinlahden linnustoselvitys 2010. Ahlman group Oy. Varsinais-Suomen ELY-keskus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0098.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Ooviiki, osa Lahdenperästä, Isosannan-Riitsaranlahden alue ja Enäjärvi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueen itäpuolisko, Isosanta-Sannannokka, Enäjärvi ja osa luodoista suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohteesta toteutetaan rakennuslailla/kaavalla tai vesilailla. Alue kuuluu osin Selkämeren kansallispuistoon.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Address:
Email:
Organisation:Porin kaupunki
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013: Preiviikinlahden Natura 2000-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Käsikirjoitus. Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 –alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2014 (Hyväksyttävänä)
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY