Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200152

1.3 Site name

Seksmiilarin saaristo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.120300
Latitude:60.667800

2.2 Area [ha]

17232.0000

2.3 Marine area [%]

96.1000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA200Alca torda         
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    20  40   
BA258Anthus cervinus               
BA028Ardea cinerea               
BA169Arenaria interpres    20  30   
BA061Aythya fuligula    25  40   
BA062Aythya marila         
BA104Bonasa bonasia         
BA045Branta leucopsis    27  50   
BA466Calidris alpina schinzii         
BA148Calidris maritima         
BA145Calidris minuta               
BA146Calidris temminckii         
BA202Cepphus grylle    100  500   
BA197Chlidonias niger         
BA236Dryocopus martius         
BA103Falco peregrinus         
BA099Falco subbuteo         
BA096Falco tinnunculus         
BA320Ficedula parva         
BA154Gallinago media         
BA002Gavia arctica         
BA338Lanius collurio         
BA640Larus fuscus fuscus     
BA157Limosa lapponica         
BA272Luscinia svecica         
BA066Melanitta fusca    11  30   
BA065Melanitta nigra         
BA216Nyctea scandiaca         
BA277Oenanthe oenanthe    25  40   
BA151Philomachus pugnax         
BA312Phylloscopus trochiloides               
BA007Podiceps auritus     
BA506Polysticta stelleri         
BA063Somateria mollissima    200  500   
BA195Sterna albifrons         
BA190Sterna caspia         
BA193Sterna hirundo         
BA194Sterna paradisaea    150  250   
BA307Sylvia nisoria         
BA048Tadorna tadorna     
BA107Tetrao tetrix    15   
BA161Tringa erythropus         
BA166Tringa glareola         
BA162Tringa totanus    25  40   
BA282Turdus torquatus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia ramentacea                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0185.00
N021.00
N053.00
N061.00
N071.00
N101.00
N172.00
N195.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pääosa alueesta on ulkosaaristoa ja merivyöhykkeen pienten saarten ja luotojen saaristoa. Eteläosa kuuluu Laitilan rapakivialueeseen. Silokalliot ovat hallitsevia. Irtaimia maalajeja on vähän, pääasiassa ohutta pohjamoreenia. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Kohdealue on erittäin edustava näyte eteläisen Selkämeren luonnosta ja on linnustollisesti lounaisrannikon arvokkaimpia suojelualueita. Alueeseen kuuluva Isonkarin saari on on luonnoltaan ja kulttuuriperimältään arvokas. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja ohjaamalla käyttöä. Osalla aluetta lajien elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Lb
Mb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97/1991. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Painatuskeskus Oy, Helsinki. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla.) Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2012: Selkämeren kansallispuistoin eteläisen osan pesimälinnustoselvitys 2012. Raportti Vilen, R. 2013: Kustavin Isonkarin pesivä vesi- ja kosteikkolinnusto 2013. Metsähallitus, raportti. Luomuksen lajirekisteri 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu Isokaria ja sen lähiluotoja lukuunottamatta rantojensuojeluohjelmaan. Valtion alueille on perustettu Selkämeren kansallispuisto. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla tai kaavoituksella. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2014
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY