Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200188

1.3 Site name

Pitkäkallio

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.297200
Latitude:60.906100

2.2 Area [ha]

38.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.00 
9010  info      14.4  0.00 
91D0  info      3.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pitkäkallion kohde muodostuu kahdesta erillisestä osasta, joiden välillä on tehty hakkuita ja ojituksia. Eteläisemmän osan ( Pitkäkallio ) läpi kulkee pitkä ja kapea kallioalue. Kalliolla ja sen ympäristössä puusto on mäntyvaltaista ja kasvillisuustyypit vaihtelevat CIT-CT-VT- mosaiikkia. Alueella on suoritettu aukkohakkuita ja ojituksia. Pohjoisempi alue ( Levokallio ) koostuu pienistä kalliokumpareista ja niiden välisistä soistumista. Kumpareet ovat luonnontilaista kalliomännikköä. Kallioiden välisillä soistumilla on tehty ojituksia ja niillä on tiheää havu-lehtipuusekametsää. Ojitetut alueet on ennallistettu vuonna 2006.

4.2 Quality and importance

1. Pitkäkallio Kallio- ja kivennäismaamänniköt ovat melko nuoria, mutta ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaistumassa. Kallioalueella on nuotiopaikka ja siellä kulkee retkeilyreitti, joten alueella on virkistyskäytön kannalta merkitystä. Alueen arvoa vähentävät aukkohakkuut ja suon ojitukset. Ojitetuilla alueilla pensaikko on hyvin tiheää. 2. Levokallio Alueen eteläosissa on hyvin tiheää nuorehkoa kuusikkoa, jonka aluskasvillisuus on lähes olematonta voimakkaasta varjostuksesta johtuen. Alueella vaihtelevat kalliomänniköt ja niiden väliset soistumat. Maasto on kumpareista, mutta korkeusvaihtelut eivät ole suuria. Alueen pohjoisosassa on kuusikon seassa kohtalaisen paljon järeää haapaa ja alueella esiintyy liito-orava. Alueen lehtolaikkujen lehmusesiintymät vaativat ajoittaista hoitotoimenpiteitä. Alueen metsät ovat melko luonnontilaisia. Puuston kasvuun vaikuttavat tosin positiivisesti alueella suoritetut ojitukset. Alueella on tehty aukkohakkuita ja soiden ojituksia. Ojitetut alueet on ennallistettu vuonna 2006. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
MJ02.01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Rassi, P., Lindholm, T., Salminen, P. & Tanninen, T. 1992: Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Työryhmän mietintö 70 / 1992. Ympäristöministeriö. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI03100.00

5.3 Site designation (optional)

Luonnonsuojelulain mukaisella asetuksella rauhoitettu aarniometsäkohde. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pitkäkallion ennallistamissuunnitelma, Metsähallitus 2005
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY