Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0301007

1.3 Site name

Rominoja

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.716100
Latitude:61.190600

2.2 Area [ha]

78.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.3  0.00 
8220  info      46.8  0.00 
9010  info      5.5  0.00 
9050  info      10.1  0.00 
91D0  info      1.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum    1000  1000  shoots   
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia infirma                   
Cetrelia cetrarioides                   
Lobaria scrobiculata                   
Porella cordaeana                   
Sclerophora peronella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N075.00
N1733.00
N1925.00
N2231.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Porttikallion alueella hallitsevana kivilajina amfiboliitti, jota leikkaavat kapeat graniittijuonteet. Porttikallion kaakkoispuolen rotko ja Muurlahden kallioselänne ovat keskirakeista granodioriittia. Porttikallion länsireunalla on jyrkänteitä. Alueeseen sisältyy humuslampi rantasoineen, lehtipuuvaltaisia OMT-MT-tyypin metsiköitä sekä kaksi erillistä lehtipuuvaltaista kostean lehdon ja tuoreen lehdon rinnemetsää. Alueeseen kuuluu myös Kinissaaren luonnonsuojelualue, jolta tavataan lehto- ja kallioalueita. Kinissaari edustaa vaikuttavalla tavalla Päijänteen saarien omaleimaisuutta suurine korkeusvaihteluineen.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lehtoalue. Kallioalue on luokiteltu erittäin arvokkaaksi (arvoluokka 2). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeet taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Jarvansalo, P. 1991: Asikkalan kunnan luonnon- ja maisemansuojeluselvitys ja -suunnitelma. - Asikkalan kunta, ympäristölautakunta. Alapassi, M. & Alanen, A. 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja C/44/1989. Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet 1996. - Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö. Moniste. Tietokantapäivitys 2016: Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2011 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0060.00
FI1640.00

5.3 Site designation (optional)

Porttikallio ja Rominojan lehto on osoitettu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa nat -merkinnällä, Kinissaari myös SL-merkinnällä. Rominojan puronvarsilehto on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde. Porttikallio on valtakunnallisen kallioinventoinnin arvokkaaksi luokittelema kohde. Osa alueesta, Kinissaari, on yksityistä luonnonsuojelualuetta. Suojelun toteutuskeinona on Pahalammin osalta vesilaki, kallioalueella maa-aineslaki; kallioaineksen kaupallinen otto on kielletty. Lehdossa toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Kallioalueella metsätalous on sallittu. Lehdossa luontoarvot huomioivaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan perustuvat toimet esim. metsänkäsittelyssä ovat sallittuja.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rominojan lehdon hoitosuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY