Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0303018

1.3 Site name

Kyöpelinvuori-Fagerinmäki

1.4 First Compilation date

2000-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.520800
Latitude:61.061700

2.2 Area [ha]

3.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9060  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1720.00
N1980.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Neljästä osa-alueesta (Kyöpelinvuori, Vallontie, Ilamontie, Fagerinmäki) muodostuva aluekokonaisuus Ilamonvuoren-Linnokankaan luode-kaakko -suuntaisella pitkittäisharjujaksolla. Kyöpelinvuoren alue on puustoltaan varttunutta puolukkatyypin kangasmetsää, jossa pohjakeroksen muodostaa yhtenäinen ja melko paksu sammalisto. Vallontien osa-alue on loivapiirteisen ja matalan harjun melko tasainen itälaide, jonka kasvillisuus on heinittynyttä VFrT -tyyppistä. Puusto on nuorta aukkoista mänty-koivu -sekametsää. Pohjakerroksessa on aukkoisuutta. Alueella risteilee motocross-uria. Ilamontien alue on loivapiirteisen ja matalan harjun loivaa WSW-rinnettä, jonka puusto on varttunutta tiheää männikköä. Kasvillisuus on lähinnä mustikkatyyppiä. Fagerinmäen alue sijaitsee kalliosydämisen mäen itärinteen kumpumaisella harjuselänteellä. Alue on varsin edustaa MeLat-lehtoa, jonka lajistoon kuuluvat mm. kevätlinnunherne ja lehtoluste. Puusto on harvahkoa sekametsää, jossa mänty muodostaa ylispuuston. Fagerinmäki paloi osoittain muutama vuosi sitten. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustuvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.2 Quality and importance

Uhanalaisen lajin tärkeitä esiintymisalueita. Alueilla laskettiin heinäkuussa 2000 yhteensä 148 uhanalaisen lajin yksilöä, vuonna 2013 alueilla laskettiin alle 50 aikuista yksilöä. Osa-alueilla olevien kasvustojen elinvoima on melko hyvä, joskin yksilömäärät ovat viime aikoina pienentyneet. Kasvupaikkojen kuusettuminen ja pohjakerroksen paksuuntuminen on uhka uhanalaiselle lajille, samoin hirvieläinten aiheuttaman herbivoria. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK02.01i
MK02.02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private75
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventointi heinäkuussa v. 2000/Mika Kalliovirta UHEX-rekisterin tiedot Tietokantapäivitys 2016: Paasivaara, Susanna 2007: Hoitosuunnitelma Kyöpelinvuoren kylmänkukkakasvustoille, Hämeen ELY-keskus Mäkinen, Jussi 2008: Fagerinmäen hämeenkylmänkukkaesiintymän hoitosuunnitelma, Metsähallitus Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-20012. (Viitattu 2014). Www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Osa-alueet on osoitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa nat -merkinnöin. Fagerinmäen osa-alueella on lisäksi SL -merkintä ja Kyöpelinvuoren osa-alueella Myg -merkintä. Suojelun toteutuskeino on kaikilla osa-alueilla luonnonsuojelulaki. Alueen suojelu ei rajoita puolustuvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Paasivaara, Susanna 2007: Hoitosuunnitelma Kyöpelinvuoren kylmänkukkakasvustoille Mäkinen, Jussi 2008: Fagerinmäen hämeenkylmänkukkaesiintymän hoitosuunnitelma, Metsähallitus
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY