Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0303019

1.3 Site name

Onkilammi-Tunturilammi

1.4 First Compilation date

2000-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.151400
Latitude:60.939200

2.2 Area [ha]

15.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      15.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Stratiotes aloides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Onkilammi ja Tunturilammi ovat Renkajärven alapuoleisia läpivirtausaltaita. Kummankin järven vedenkorkeutta on aikanaan laskettu vesistöreitin perkauksen yhteydessä. Tunturilammi on kauttaaltaan noin metrin syvyinen ja Onkilammi vain hieman tätä syvempi. Noin kolmannes lampien avovesialasta on ilmaversoiskasvillisuuden peitossa. Lampien vesi on ravinteikasta ja happamuudeltaan neutraalia, koska järviin purkautuu lähdevesiä läheisistä harjuista. Vesikasvillisuus on runsasta ja monipuolista. Lampien rannoilla on vaihtelevan levyisiä luhtasoita ja Tunturilammella lisäksi rämettä. Ilmaversoisista vesikasveista runsaimmat ovat järvikorte, järviruoko, pullosara ja leveäosmankäämi. Kelluslehtisistä vesikasveista runsaimmat ovat uistinvita, isoulpukka ja lumme. Uposkasveista vallitsevia ovat kiehkuraärviä, vesirutto, ruskoärviä, pikkuvita, pikkupalpakko ja vesiherneet. Lampien harvinaisin ja parhaiten runsasravinteisuutta ilmentävä kasvilaji on sahalehti, jota kasvaa harvakseltaan kasvillisuuden aukkopaikoissa.

4.2 Quality and importance

Lammet ovat luontaisesti runsasravinteisina vesistöinä arvokkaita. Alueen luonnontilaisuus on lähellä alkuperäistä tilaa. Ympäristön pelloilta tuleva ravinnekuormitus saattaa aiheuttaa kasvillisuuden liiallista runsastumista ja johtaa matalien järvien umpeenkasvuun. Suojelutavoitteen määrittely: Tietlomakkeen taulukossa 3.1 mainittu luontotyyppi kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyypin laatua parannetaaan tarvittaessa ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.05i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Linkola 1935: Kesien 1932 ja 1935 havaintoja etelähämäläisistä järvistä. Käsikirjoitus. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos. Uotila, P., Haapanen, A. & Uotila, M. 1977: Hattulan luonnon suojelu. Inventointi ja suositus toimenpiteiksi.-Hattulan kunta. Luonnonsuojelutoimikunta 1977. Häyhä, T., Haavisto, T. & Orpana, T. 1996: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Etelä-Hämeessä.-Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita, nro 12. Tietokantapäivitys 2016: Häyhä, Teppo 2006: Onkilammen-Tunturilammen Natura 2000 -alueen vesikasvillisuus ja luontotyypit. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 106/2006.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Onkilammen eteläpuolitse kulkeva Onkilammenharjun selänne on osoitettu Hämeen maakuntakaavassa merkinnällä MYg, Tunturilammen ympäristön harjualueet merkinnällä MU. Itse Natura -alue on osoitettu SL- ja nat-merkinnöillä. Suojelun toteustapa on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY