Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0309006

1.3 Site name

Sarkkilanjärvi

1.4 First Compilation date

1998-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.350600
Latitude:61.598300

2.2 Area [ha]

54.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    50  100   
BA258Anthus cervinus     
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    30   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila    10   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    80         
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA122Crex crex     
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus    50  300   
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus         
BA154Gallinago media     
BA127Grus grus    25   
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    14   
BA179Larus ridibundus    20   
BA179Larus ridibundus    50  170   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    10  50   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    13  13   
BA151Philomachus pugnax    10  80   
BA140Pluvialis apricaria    10  190   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    18   
BA161Tringa erythropus    17   
BA166Tringa glareola    10  303   
BA166Tringa glareola     
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1355Lutra lutra                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sarkkilanjärvi on matalavetinen, valuma-alueeltaan melko suuren joen järvilaajentuma. Järven kasvillisuutta hallitsevat erityisesti sen pohjoisosassa erilaiset luhdat, mm. sara- ja ruoholuhta, sara- ja heinäluhta sekä korteluhta ja ilmaversoiskasvillisuus. Järven keskiosassa on avovesialue. Rantaluhtia ympäröivät pellot, joilta on tullut järveen kuormitusta. Sarkkilanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi ja erityisesti tärkeä muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue, joka on ollut mukana EU:n Life Luonto -rahaston osarahoittamassa Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus- ja hoito -hankkeessa (v. 2004-2008). Hankkeessa toteutettiin kunnostustoimenpiteitä. Järven umpeenkasvu on suurin uhkatekijä linnuston kannalta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Mi
Hi
Ho
Ho
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981. - Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä, komiteanmietintö 1981:32. Laurinolli, T. 1996: Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet. - Hämeenkyrön kunta, ympäristölautakunta. Tietokantatäydennys 2016: Junttanen S. ja Mustalahti L. 2005: Hämeenkyrön Sarkkilanjärven linnustoselvitys. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Raportti. -Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito -hanke. Pitkänen M-L 2007: Sarkkilanjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2/2007. Mustalahti L. 2008: Linnustoselvitys Hämeenkyrön Sarkkilanjärvi 2008. -Raportti. Mustalahti L. 2009: Linnustoselvitys Hämeenkyrön Sarkkilanjärvi 2009. -Raportti. LUOMUS 2014: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2014: Pirkanmaan tärkeät lintualueet. -Loppuraportti MAALI-hankkeesta.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Sarkkilanjärvi on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Sarkkilanjärvi on osa Sasi-Mahnala-Laitilan osayleiskaava-aluetta (hyväksytty 31.8.1992). Osayleiskaavassa Sarkkilanjärvi on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL-alue) ja järven rannat maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä maisemallisia arvoja (MT-1 -alue).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pitkänen M-L 2007: Sarkkilanjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2/2007. LIFE-Luonto -hanke. (Suunnitelma on laadittu vuosille 2006-2015.)
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY