Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0310007

1.3 Site name

Hattelmalanjärvi

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.449700
Latitude:60.970300

2.2 Area [ha]

62.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata     
BA051Anas strepera     
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    10  20   
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    20  35   
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    10  30   
BA001Gavia stellata    10         
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    45  80   
BA179Larus ridibundus    25  25   
BA179Larus ridibundus    100  450   
BA150Limicola falcinellus             
BA156Limosa limosa       
BA068Mergus albellus    10   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    10   
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo           
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus                   
A052Anas crecca                   
A053Anas platyrhynchos                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A125Fulica atra                   
A153Gallinago gallinago                   
Hammarbya paludosa                   
1984Herzogiella turfacea                   
Moerckia hibernica                   
A160Numenius arquata                   
1910Pteromys volans                   
A163Tringa stagnatilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0660.00
N0740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hattelmalanjärvi on pieni, noin 60 hehtaarin suuruinen, pitkälle umpeenkasvanut järvi lähellä Hämeenlinnan keskustaa. Järven lähialueella on runsaasti asutusta ja viljelyalueita. Rannoilla on laajat rantaluhta- ja pensaikkoalueet, joilla kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista punakämmekkää ja uhanalaista suovalkkua. Järven länsirannalla on lintutorni.

4.2 Quality and importance

Hattelmalanjärvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka, jolta tavataan monipuolisesti vesi-, kahlaaja- ja ruovikkolinnustoa. Järvi on merkittävä linnuston havaintopaikka sijaitessaan lähellä taajamaa. Hattelmalanjärven linnustoarvoa uhkaa eniten umpeenkasvu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden tavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantapäivitys 2016: Yrjölä, R 2007: Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003; Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8/2007 Häyhä, Teppo 2007: Hattelmalanjärven kasvillisuus, kasvisto ja luontotyypit; Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 7/2007 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0083.00
FI1617.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Hattelmalanjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa SL -ja nat -merkinnät. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY