Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0320001

1.3 Site name

Matolammi-Mäntymäki

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.846400
Latitude:62.044700

2.2 Area [ha]

122.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      0.11  0.00 
7140  info      3.3  0.00 
9010  info      99  0.00 
9050  info      0.6  0.00 
91D0  info      6.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anastrophyllum hellerianum                   
Lobaria pulmonaria                   
Lophozia longiflora                   
Neckera pennata                   
Rhynchospora fusca                   
Schistostega pennata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N078.00
N1776.00
N198.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Matolammin-Mäntymäen luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1994 ja se on Metsähallituksen hallinnassa. Nykyinen suojelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, Matolammista (pinta-ala noin 60 ha) ja Mäntymäestä (24 ha). Lisäysalueet laajentavat kokonaispinta-alan 122 hehtaariksi. Matolammin osa-alueen maaperä on soraa ja hiekkaa, pinnanmuodot kumpuilevat harjumaisesti. Mäntymäellä maaperä on moreenia. Matolammin-Mäntymäen kasvillisuus on mäntyvaltaista. Alueella sijaitsee hyvin kirkasvetinen Heräjärvi, jota ympäröi rämevyöhyke. Heräjärven eteläpäässä on pieni laskupuro, joka laskee nykyisen suojelualueen ulkopuolelle. Laskupurossa on majavan pato ja heikko rapukanta. Mäntymäen alueen suot ovat kuusi/koivuvaltaisia korpia. Lisäysalueita ovat Heräjärven itäpuolella osa järvestä ja reunaosien rämesuot sekä yläpuoliset mäntykankaat. Lisäksi mukana ovat eteläpuolen järvenpohjukka ja mäntykankaat sekä Pikku-Kotanen ja sitä ympäröivät suoalueet. Lintulaskennan mukaan alueella pesii 42 lajia, joista kolopesijöiden osuus on noin 20 %.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Metsätalous merkittävin uhkatekijä nykyisen suojelualueen ulkopuolisilla osilla. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private6
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 28.4.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0010.00
FI0390.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Metsähallituksen luonnonsuojelualuetta 90 %. Project Silva-aluetta. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä suojelualueella. Suojelun toteutuskeinona ovat Matolammin alueella luonnonsuojelulaki ja vesilaki, Mäntymäen alue toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY