Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0324002

1.3 Site name

Pesäkallio

1.4 First Compilation date

2000-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.696400
Latitude:61.026900

2.2 Area [ha]

68.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.13  0.00 
8220  info      10.2  0.00 
9010  info      23.9  0.00 
9050  info      4.01  0.00 
91D0  info      3.79  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Blechnum spicant               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.00
N1770.00
N1911.00
N2215.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pesäkallion alue on kalliomäkien ja niiden välissä olevien lehtojen ja korpijuottien mosaiikki. Alueella on useita lähes puuttomia kalliopaljastumia ja joitakin pieniä jyrkänteitä. Alueen puusto on rakenteeltaan ja iältään vaihtelevaa. Vanhaa metsää on erityisesti kallioiden välisissä korpijuoteissa. Osa kallioiden puustosta on myös iäkästä. Kallioalueiden metsät ovat ovat pääosin kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Kallioiden reunamilla ja alarinteillä vallitsevat lehtomaisen kankaan metsät, kuivat MeLaT -lehdot ja rehevät OmaT -lehdot. Korpijuoteissa kasvaa yleisesti saniaisia. Alueella on kaksi pientä nevarämekuviota.

4.2 Quality and importance

Pesäkallion alue on poikkeuksellisen monipuolinen, eri tyyppistä metsää sisältävä kokonaisuus. Alueen metsissä ei juurikaan ole näkyvissä metsätalouden jälkiä, vaan pääosa alueen metsistä on saanut kehittyä pitkään luonnonmukaisesti. Alueella ei vielä ole kovin runsaasti lahopuuta, mutta metsät ovat melko nopeasti aarniutumassa. Alueen korpikuviot ovat edustavia. Alueella esiintyvät lintudirektiivin lintulajit ovat tyypillisiä vanhan metsän lajeja. Pesäkallion alue sijaitsee aivan taajaan rakennetun alueen tuntumassa. Alueella on polkuverkosto, mm. luontopolku. Polkuverkko on monin paikoin kulunut ja laajentunut ympäröivään metsään. Alue toimii lahtelaisten virkistysalueena ja on myös tärkeä koulujen opetuskohde. Suojelutavoitteen määrittely: Tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lahden kaupunki: Pesäkallion hoito- ja käyttösuunnitelma; Lahden yst ja ksv A3/1988 Pesäkallion luonnonsuojelualueen puustotiedot, kuviotiedot ja ilmakuva Heikkinen, P. & Riihelä, A.: Alueen maastotarkastus 15.8.2000 Tietokantapäivitys 2016: Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2002: Lahden Pesäkallion luontoselvitys. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja A2/2004 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI16100.00

5.3 Site designation (optional)

Pesäkallion alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla v. 1989.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lahden kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto
Address:
Email:
Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 200: Lahden Pesäkallion luontoselvitys. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja A2/2004
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY