Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0325001

1.3 Site name

Evon alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.124700
Latitude:61.228600

2.2 Area [ha]

7860.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      15  0.00 
3160  info      432  0.00 
3260  info      0.00 
6270  info      0.4  0.00 
7110  info      29.1  0.00 
7140  info      20  0.00 
7160  info      0.00 
8220  info      1.3  0.00 
9010  info      850  0.00 
9050  info      35  0.00 
9060  info      20  0.00 
9070  info      0.8  0.00 
91D0  info      790  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1086Cucujus cinnaberinus         
I1082Graphoderus bilineatus         
M1355Lutra lutra         
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ampedus cinnabarinus                   
Antrodia pulvinascens                   
Calypogeia suecica                   
Campanula cervicaria    localities             
Cephalozia catenulata                   
Dircaea quadriguttata                   
Elephantomyia edwardsi                   
Erastia salmonicolor                   
Evernia divaricata                   
A320Ficedula parva                   
A001Gavia stellata                   
Gentianella campestris    localities             
A217Glaucidium passerinum                   
Gnophomyia viridipennis                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
Lophozia ascendens                   
1361Lynx lynx                   
Neckera pennata    localities             
Nephroma laevigatum                   
Orthotrichum gymnostomum                   
A072Pernis apivorus                   
Physisporinus rivulosus                   
A241Picoides tridactylus                   
A234Picus canus                   
Pulsatilla vernalis    localities             
Radula lindenbergiana                   
Scapania apiculata                   
Skeletocutis stellae                   
Thymalus limbatus                   
Tipula stenostyla                   
Trichocolea tomentella                   
1354Ursus arctos                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N075.00
N1780.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Evon alue muodostaa laajan erämaisen metsäalueen, jonka sisään jää paljon pieniä järviä ja lampia. Alueella on hyvin edustavia vanhan metsän saarekkeita ja luonnontilaisia pienvesiä. Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskäyttökohde (mm. virkistyskalastus). Alueella toimii Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikkö.

4.2 Quality and importance

Evon alue on laaja metsäalue, johon sisältyy luonnontilaisia aarnimetsiä ja luonnontilaisia vesistön osia sekä talousmetsäalueita. Kotisten aarnialue on Etelä-Suomen edustavimpia kohteita ja toimii yhdennetyn ympäristön seurannan alueena. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Mi
Mb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal80
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private20
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Heikkinen Pertti 2005: Evon Natura 2000 -alue, hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 103/2005. Metsähallitus 2010: Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0050.00
FI0310.00
FI1240.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Evon alueella on vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita ja rantojen- suojeluohjelman aluetta sekä soidensuojeluohjelman kohde. Alue muodostuu valtion retkeilyalueesta ja rantojensuojeluohjelman alueesta. Hämeen seutukaavassa mm. seuraavat merkinnät SL1, SL, S1, Sv, MU1, VR, VL, EO. Suojelun toteutuskeinoja ovat ulkoilulaki, metsälaki ja luonnonsuojelulaki. Retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Evon alue-ekologinen suunnitelma ja tekeillä oleva Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelma (metsähallitus) ovat suojelun toteuttamiskeinoja valtion alueilla. Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla yksityisalueilla suojelun kohteena on luontodirektiivin luontotyyppi humuspitoiset lammet ja järvet ja niiden rantavyöhyke rantojensuojeluohjelman periaatteiden mukaisesti. Näillä alueilla rantavyöhykkeiden ulkopuolella noudatetaan metsien hoidossa metsälaki. Uhanalaisten luontotyyppien (=luontodirektiivin luontotyypit) ulkopuolisilla alueilla suunnitelmaan perustuva metsätalous on sallittu. Alueella voi metsästää ja kalastaa, mikäli muuhun syyhyn perustuen (kalastuslaki, metsästyslaki) toiminta ei ole kiellettyä. Samoin kaikki muu toiminta, joka ei uhkaa suojelun tavoitteita, on sallittua (esim. tutkimus- ja opetustoiminta, virkistyskäyttö, virkistyskalastus). Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen Ammattikorkeakoulu
Address:
Email:
Organisation:UPM Kymmene Oyj
Address:
Email:
Organisation:Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2010: Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma (hyväksytty 7.3.2011). Metsähallitus/SASS. Heikkinen Pertti 2005: Evon Natura 2000 -alue, hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 103/2005.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY