Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0325002

1.3 Site name

Ormajärvi-Untulanharju

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.969200
Latitude:61.100600

2.2 Area [ha]

709.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      649.2  0.00 
7160  info      0.13  0.00 
9010  info      0.00 
9020  info      1.7  0.00 
9050  info      19.2  0.00 
9060  info      57  0.00 
91D0  info      1.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra     
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adelphomyia punctum                   
Callitriche hermaphroditica                   
Chaenotheca gracilenta                   
Fu  Coltricia cinnamomea                   
Fissidens fontanus                   
Inula salicina                   
Fu  Lepiota grangei                   
Myriophyllum sibiricum                   
Neottia nidus-avis                   
Ulmus glabra                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0692.00
N178.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueeseen kuuluu luontaisesti ravinteikas Ormajärvi ja Untulan-Hiidenhoilon-harjualue. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimain toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle. Ormajärvi kuuluu pintavesityyppinä pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Maatalouden ravinteet kuormittavat järveä. Silti järvi on melko kirkasvetinen, näkösyvyys yleensä yli 3 m. Untulanharjusta todennäköisesti purkautuu järveen pohjavesiä. Laatutekijöiden skaalattujen ELS-arvojen keskiarvo ja sitä vastaava laskennallinen tilaluokka on hyvä, mutta biologisten tekijöiden mukainen arvioitu luokka vain tyydyttävä. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukainen arvioitu luokka on tyydyttävä, samoin vesimuodostuman ekologinen tila Harjualueen maalajina on hienojakoinen hieta (lössi), josta johtuen kasvillisuus on rehevää pähkinäpensaslehtoineen. Harjukasvillisuus on hyvin edustettuna. Puuston luonnontilaisuus on hyvä. Alueen pohjois-luoteisosassa on suuria pökkelöitä ja lehtimaapuita. Ormajärvi on harvinainen järvityyppi, joka saa vesitäydennystä pohjavedestä lähteiden välityksellä (ns. harjunlievejärvi). Pohjaveden mukana tulee järveen runsaasti ravinteita ja tämä näkyy erikoislaatuisessa vesikasvillisuudessa.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Lajistollisesti arvokas. Tärkeä opetus- ja tutkimuskohde. Harjualueelle uhkatekijänä voimakas virkistyskäyttö (alue sijaitsee Lammin kirkonkylän tuntumassa). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulokoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lammin kunta/Reima Laaja 1992: Untulanharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat. Luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/Sauli Sarkanen 2014: Lammin Untulanharjun luonnonhoitosuunnitelma

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0091.00
FI148.00
FI161.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteita. Osa harjualueesta rauhoitettu. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Alue on osoitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat -merkinnällä. Suojelun toteutuskeinona on Ormajärven osalta vesilaki, muilla alueilla luonnonsuojelulaki ja maa-aineslaki. Ormajärven osalta suojelu koskee pelkästään vesialuetta. Tavanomainen virkistyskäyttö on järvellä sallittu (kalastus, veneily, metsästys jne.).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lammin kunta/Reima Laaja 1992: Untulanharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/Sauli Sarkanen 2014: Lammin Untulanharjun luonnonhoitosuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY