Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0326003

1.3 Site name

Ahtialanjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.780800
Latitude:61.314200

2.2 Area [ha]

159.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus           
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    22   
BA056Anas clypeata    21   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis     
BA258Anthus cervinus    22   
BA028Ardea cinerea    10   
BA169Arenaria interpres           
BA222Asio flammeus           
BA059Aythya ferina    28  59   
BA059Aythya ferina    14   
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    20  48   
BA062Aythya marila     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    32   
BA144Calidris alba     
BA143Calidris canutus     
BA147Calidris ferruginea    25   
BA145Calidris minuta    27   
BA146Calidris temminckii    11  42   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus     
BA084Circus pygargus           
BA037Cygnus columbianus bewickii          DD       
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    135   
BA236Dryocopus martius     
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA154Gallinago media     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA177Larus minutus    20  100   
BA177Larus minutus    40   
BA179Larus ridibundus    1800  2500   
BA179Larus ridibundus    60  2500   
BA150Limicola falcinellus    40   
BA157Limosa lapponica    10   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica     
BA152Lymnocryptes minimus    41   
BA065Melanitta nigra           
BA068Mergus albellus    23  40   
BA608Motacilla citreola     
BA260Motacilla flava    50  100   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    10   
BA151Philomachus pugnax     
BA151Philomachus pugnax    70  300   
BA140Pluvialis apricaria    10   
BA141Pluvialis squatarola    19   
BA007Podiceps auritus           
BA006Podiceps grisegena    10   
BA119Porzana porzana     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    23  88   
BA193Sterna hirundo    20  230   
BA161Tringa erythropus    57   
BA166Tringa glareola    60  1520   
BA162Tringa totanus    10  10   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus                   
A050Anas penelope      180             
A053Anas platyrhynchos      900             
Bembidion varium                   
A149Calidris alpina alpina      210             
A240Dendrocopos minor               
A125Fulica atra      150             
A153Gallinago gallinago      140             
A251Hirundo rustica      3500             
1042Leucorrhinia pectoralis                   
1355Lutra lutra                   
A118Rallus aquaticus                   
1214Rana arvalis                   
A142Vanellus vanellus      250             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0682.00
N0715.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Matala, rehevä lintujärvi Lempäälän keskustan välittämässä läheisyydessä. Järven vedenkorkeuteen vaikuttaa Vanajavesi-Pyhäjärvi-reitin säännöstely. Linnuston kannalta järven saaret ovat erityisen tärkeitä mm. pesimärauhan kannalta. Ahtialanjärvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille. Myös merkittävä pesimäalue.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on tärkeä opetus- ja luontoharrastuskohde. Vedenpinnan säännöstely haittaa pesintöjen onnistumista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hi
Li
Hi
Hi
Hi
Mi
Lo
Ho
Lo
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot (lomake 2B) vuosilta 2010-2012. Excel-taulukko 15.11.2013. LUOMUS 2014: Petolintuseurannan pesätiedot vuosilta 2010-2012. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. LUOMUS 2013: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014 Faunatica 2010: Järvien luontoselvityksiä Pirkanmaalla vuonna 2010.-Raportti. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2012: AHTIALANJÄRVEN NATURA 2000 ALUEEN NATA-arviointi 1.11. 2012. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2012, Suomen ympäristökeskus 2012, Pirkanmaan ELY-keskus 2012, Lempäälän kunta 2012, (Lokkisaari ry 2012) -Raportti. Lokkisaari ry/ Itkonen T. ja Mäkelä R. 2012: Ahtialanjärven poikastuottoselvitys. -Raportti. Lokkisaari ry/ Itkonen T. ja Mäkelä R. 2013: Ahtialanjärven poikastuottoselvitys. -Raportti. Lokkisaari ry/ Itkonen T. ja Mäkelä R. 2013: Ahtialanjärven ja Lokkisaaren linnustokatsaus 2010-2013. -Raportti. Salokannel J. 2012: Raportti kovakuoriaishavainnoista Ahtialanjärven luonnonsuojelualueen ns. lokkisaaressa. -Raportti. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/Siitonen M. 2012: Ahtialanjärven lintujärven hoitosuunnitelma 2012. Mäkelä R. ja Itkonen T. 2009: Lempäälän Ahtialanjärven monimuotoinen linnusto vuonna 2009. -Raportti. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueella metsästys ja kalastus on sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki, yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmäärykset) kielletä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Siitonen M. /Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2012: Ahtialanjärven lintujärven hoitosuunnitelma 2012.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY