Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0327003

1.3 Site name

Maakylän-Räyskälän alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.127500
Latitude:60.730300

2.2 Area [ha]

5861.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      418  0.00 
3150  info      0.1  0.00 
3160  info      807  0.00 
3260  info      2.6  0.00 
6270  info      0.4  0.00 
7110  info      482  0.00 
7140  info      5.5  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
9010  info      112  0.00 
9050  info      4.7  0.00 
9060  info      3544  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
91D0  info      594  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus                   
Aspitates gilvaria                   
A104Bonasa bonasia                   
A215Bubo bubo                   
A224Caprimulgus europaeus                   
Cardamine flexuosa                   
Carex appropinquata                   
Cinclidium stygium                   
1163Cottus gobio                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A236Dryocopus martius                   
A099Falco subbuteo                   
A002Gavia arctica                   
A001Gavia stellata                   
Jungermannia leiantha                   
1038Leucorrhinia albifrons                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
A246Lullula arborea                   
Orgyia recens                   
A072Pernis apivorus                   
A312Phylloscopus trochiloides                   
A234Picus canus                   
A140Pluvialis apricaria                   
Scapania nemorea                   
A220Strix uralensis                   
A108Tetrao urogallus                   
Thuidium tamariscinum                   
Trichocolea tomentella                   
A166Tringa glareola                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N0725.00
N1755.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Maakylän-Räyskälän alue on hyvin monipuolinen harjujaksolle ja sen ympäristöön sijoittuva kokonaisuus. Alueella on edustavaa harjuluontoa, luonnontilaisia keidassoita, karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä ja suppalampia sekä humuspitoisia järviä. Alue kuuluu Tammelan ylänköön ja harjujakso on osa III Salpauselkää. Harjualue on uhanalaisen lajin läntisimpiä esiintymisalueita. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti erittäin merkittävä luontotyyppien kokonaisuus. Erittäin monimuotoinen ja edustava alue. Maakylän-Räyskälän Natura 2000 -alue rajoittuu puolustusvoimien harjoitus- ja lentotoimintaan käytettävään alueeseen. Myös suojelualuetta käytetään harjoitustoimintaan. Metsätalous muuttanut harjuluontoa laajoilla alueilla. Keritynjärveä säännöstellään. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Ho
Hi
Hi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal29
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private71
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2001: Komion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2002: Komion ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus 2005: Kerityn ja Purinsuon valtion maiden ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus 2007: Lopen Komion ympäristöarvometsän ennallistamissuunnitelma ja Komion luonnonsuojelualueen laidunnussuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0025.00
FI0315.00
FI1460.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Harjujakso valtakunnallisen suojeluohjelman kohde. Alueella soidensuojeluohjelman kohteita (Luutasuo, Vääränojansuo ja Purinsuo) ja rantojensuojeluohjelman kohteita (Melkuttimien alue, Keritty, Komio). Osasta aluetta on muodostettu valtion luonnonsuojelualue (Komio). Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Hämeen seutukaavassa SL1- ja MY-merkinnät. Suojelun toteutuskeinona suurimmalla osalla harjualueita on maa-aineslaki, muualla luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Maa-aineslailla rajoitetaan maa-ainesten kaupallista ottoa. Maa-aineslailla suojeltavilla harjualueilla metsätalous on sallittu.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:UPM Kymmene Oyj
Address:
Email:
Organisation:Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2007: Lopen Komion ympäristöarvometsän ennallistamissuunnitelma ja Komion luonnonsuojelualueen laidunnussuunnitelma. Metsähallitus 2005: Kerityn ja Purinsuon valtion maiden ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus 2002: Komion ennallistamissu
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY