Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0339001

1.3 Site name

Heinisuo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.382800
Latitude:60.903900

2.2 Area [ha]

391.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.6  0.00 
7110  info      142  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7310  info      85.2  0.00 
9010  info      70  0.00 
91D0  info      174.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1984Herzogiella turfacea    area   
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aspitates gilvaria                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata    localities             
Geocalyx graveolens                   
Lobaria pulmonaria                   
Fu  Perenniporia subacida                   
Fu  Phlebia centrifuga                   
A241Picoides tridactylus                   
A140Pluvialis apricaria                   
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0780.00
N1715.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suoalue on vaihtelevan moniosainen: itä ja eteläosa ovat keidassoita ja pohjois-osa aapasuota. Alueella on myös puustoisia soita. Alue on hyvin luonnontilainen. Vanhan metsän alueet ovat lähinnä tuoreen kankaan kuusivaltaisia, vaihtelevia metsiä, joissa kasvaa sekapuuna mäntyä ja yksittäisiä lehtipuita. Järeitä haapoja yksittäin siellä täällä. Alueella on monipuolinen pesimälinnusto ja se on maisemaltaan arvokas. Suoalueella on luonnontilainen, lähdealkuinen puro ja reunakorvet ovat edustavia.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas suoalueen ja vanhojen metsien muodostama kokonaisuus. Luonnontilainen, suorantainen puro on harvinaisuus Hämeessä. Alueella elää liito-orava. Ojitukset ja hakkuut merkittävimmät uhkatekijät. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LG01.02i
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private8
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Airola, J. 1984: Tarkastuskäynti Rengon-Hämeenlinnan-Janakkalan Heinisuolla 19.5.1984. Tarkastusmuistio 31.5.1984. - Hämeen ympäristökeskus. (Julkaise- maton selvitys, avainsanat: suot) Airola, J. 1984: Tarkastus Rengon-Hämeenlinnan-Janakkalan Heinisuolla. Muistio 21.8.1984. - Hämeen ympäristökeskus. (Julkaisematon selvitys, avain- sanat: suot) Airola J. 1990: Vanhojen metsien tarkastus. Tarkastusmuistio. - Hämeen ympä- ristökeskus. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät) Airola, J. 1991: Tarkastusmuistio eräistä Rengosta ilmoitetuista vanhoista met- sistä. - Hämeen ympäristökeskus. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät) Astor, J., Juutinen, J. & Koivu, J. 1991: Hämeenlinnan pesimälinnuston selvitys 1988-89. - Hämeenlinnan kaupungin ympäristölautakunta, Kanta-Hämeen Lintu- tieteellinen Yhdistys ry. 84 s. + liitteet. 2. laitos. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: linnut, linnusto) Astor, J. 1992: Heinisuon länsipuolella sijaitsevan vanhaa metsää sisältävän alueen linnuston selvitys. - Hämeen ympäristökeskus. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät, linnusto) Astor, J., Kelovesi, A. & Kelovesi, J. 1993: Rengon Heinisuon pohjoispuolella sijaitsevan metsäalueen linnuston selvitys. - Hämeen ympäristökeskus. (Jul- kaisematon selvitys, avainsanat: vanhat metsät, linnusto) Heikkinen, P./Hämeen ympäristökeskus: Muistio 27.7.2000. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. - Komiteamietintö 1977:48 47 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: suot, soidensuojelu) Työryhmän raportti 1994: 2. Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä- Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. - Ympäristöminis- teriö. Helsinki. 51 s. + karttaliitteet. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: vanhat metsät) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2004: Heinisuon Natura 2000-alueen ennallistamissuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde (suoalue), valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Hämeen seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeino luonnonsuojelulaki. Suoalueella ja vanhan metsän alueella luonnontilaan huonontavasti vaikuttavat toimet on kielletty (esim. ojitukset, hakkuut). Koko alueella marjastus ja metsästys sallittu.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2004: Heinisuon Natura 2000-alueen ennallistamissuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY