Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0339002

1.3 Site name

Kyynäröinen

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.271900
Latitude:60.794400

2.2 Area [ha]

62.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata           
BA055Anas querquedula     
BA059Aythya ferina           
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    10  20   
BA021Botaurus stellaris     
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    20  150   
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    10   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus                   
Actitis hypoleucos                   
A052Anas crecca                   
A050Anas penelope                   
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula                   
A125Fulica atra                   
A182Larus canus                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
A070Mergus merganser                   
A160Numenius arquata                   
A005Podiceps cristatus                   
A118Rallus aquaticus                   
A155Scolopax rusticola                   
A311Sylvia atricapilla                   
A164Tringa nebularia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0675.00
N0723.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kyynäröinen on valuma-alueeltaan pieni järvi, joka on vähitellen kasvamassa umpeen. Avovettä on vielä noin 75 %. Järven veden pintaa on laskettu 1930-luvulla noin 0,5 m. Linnustoa hallitsevat vesilinnut. Kahlaajia on vain vähän, koska rantaniittyjä ja -soita ei alueella juurikaan ole.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Umpeenkasvu merkittävin uhkatekijä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 luetellut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lo
Mo
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981: - Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. Komiteamietintö 1981:32. Tietokantapäivitys 2016: Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Lehtinen, A. 2012: Hämeenlinnan/Lopen Kyynäröisen lintuinventoinnit vuonna 2012. Yrjölä, R., Häyhä, T. ja Mäkinen, J. 2003: Kyynäröisen järven luontoinventoinnit vuonna 2003. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. Hämeen ympäristökeskus 2004: Kyynäröisen kunnostussuunnitelma. Oy Vesirakentaja BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat merkinnät. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Alueella linnustoarvoja merkityksellisesti huonontavat toimet on kielletty (esim. laajat ruoppaukset, kuivatus). Kalastus ja metsästys on sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki ja metsästyslaki) kielletä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hämeen ympäristökeskus 2004: Kyynäröisen kunnostussuunnitelma. Oy Vesirakentaja
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY