Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0341009

1.3 Site name

Ruottaniitty-Siikanotko

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.063100
Latitude:61.834700

2.2 Area [ha]

9.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      3.25  0.00 
7230  info      0.45  0.00 
91D0  info      4.36  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata    90  90             
Dactylorhiza traunsteineri    160  160             
Molophilus bifidus    19  19             
Paradelphomyia nigrina    10  10             
Ulomyia cognata               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ruottaniitty-Siikanotkon kohde käsittää ympäristöään, etenkin länsipuolen hiekkakankaita, matalammalla sijaitsevat puronotkon sekä poikkeuksellisen laajan lähteikköalueen. Kohde rajautuu käsiteltyihin talousmetsiin sekä pohjoisessa tiehen. Ruottaniityn itäosa on paikoin jyrkästi nouseva rinne, jonka yläosassa on runsasvetisiä lähteiköitä runsaan 200 metrin matkalla. Vallitseva suotyyppi yläosilla on lehtipuuvaltainen, miltei turpeeton lähdekorpi, runsaana esiintyy mm. kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium). Lähes kaikkialla lirisevän veden keskellä on paikoin pieninä saarekkeina lehtokorpimaisia laikkuja, mm. näsiää (Daphne mezereum). Suurin osa lähteiköistä purkaa rautapitoista vettä ja suon pinnassa sammalkerroksen alla on pääosalla aluetta ruosteliejukerros, joka on paikoin monen kymmenen senttimetrin paksuinen. Ruottaniityn keskiosat ovat lähes avoimia, lähdevaikutteisia lettoja. Runsaina kasvavat mm. puna- ja maariankämmekkä (Dactylorhiza incarnata ja D. maculata), liereäsara (Carex diandra), hoikkavilla (Eriophorum gracile), lähdetähtimö (Stellaria uliginosa), lehtotähtimö (S. nemorum), purolitukka (Cardamine amara), niittysuolaheinä (Rumex acetosa) ja käenkukka (Lychnis flos-cuculi), myös kaitakämmekkää (Dactylorhiza traunsteineri) esiintyy lettoisella osalla. Sammalpeite on lähinnä mesotrofista; mm. Sphagnum squarrosum, S. teres, Calliergon cordifolium, Pseudobryum cinclidioides, Bryum weigelii. Siikanotko (alueen eteläosa) on lähteisyyden ja luhtaisuuden luonnehtimaa ruoho- ja heinäkorpea, joka on 1960-luvun ojitusten ja puron perkauksen vuoksi muuttunut, mutta suurella osalla aluetta on edelleen märän ruohokorven kasvillisuutta; kurjenjalka (Potentilla palustis), vehka (Calla palustris), järvikorte (Equisetum fluviatile), suo-orvokki (Viola palustris), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium). Muita lajeja ovat mm. tähtitalvikki (Moneses uniflora), nuokkutalvikki (Orthilia secunda), isotalvikki (Pyrola rotundifolia), rätvänä (Potentilla erecta), velholehti (Circaea alpina) ja harajuuri (Corallorhiza trifida).

4.2 Quality and importance

Ruottaniitty on erittäin edustava puustoinen, osin lettoinen lähdesuo, jossa kasvaa myös valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Siikanotkon suot ovat myös reheviä, puustoisia soita, joita suojeluohjelmiin sisältyy niukasti. Ruottaniityn runsaan pohjavedenpurkautumisen muodostumisalueeseen kuuluu mitä ilmeisimmin noin kilometrin päästä itään alkava Särkikangas. Särkikangas on arvioitu runsaaksi, hyödynnettävissä olevaksi pohjavesiesiintymäksi, mutta sen hyödyntämiseen ei ole näköpiirissä olevaa tarvetta. Siikanotkon suot ovat ojituksista huolimatta säilyttäneet alkuperäistä luonnettaan, mahdollisesti pohjaveden tihkuvaikutuksen ansiosta, osaksi ojaston rappeutumisen vuoksi suokasvillisuus on saattanut elpyä. Perattua aluetta halkovaa puroa lukuunottamatta ennallistamismahdollisuudet ovat hyvät. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojelun perusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: -alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988. Yleiskuvaukset Hämeen läänissä tutkituista soista 1988. Julkaisematon raportti. Maastokäynti 21.6.2000 Tapani Sallantaus, Marketta Hyvärinen, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 19.3.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY