Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0344001

1.3 Site name

Liesjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.860800
Latitude:60.681400

2.2 Area [ha]

1803.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      220  0.00 
6270  info      2.7  0.00 
6430  info      0.6  0.00 
7110  info      53  0.00 
7140  info      6.8  0.00 
8220  info      20  0.00 
9010  info      191  0.00 
9050  info      6.3  0.00 
9060  info      12.5  0.00 
9070  info      0.6  0.00 
9080  info      0.25  0.00 
91D0  info      288  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1082Graphoderus bilineatus         
M1355Lutra lutra         
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus                   
Anomoloma albolutescens                   
Antrodia pulvinascens                   
Aradus crenaticollis                   
Arthonia leucopellaea                   
Aspitates gilvaria    localities             
Botrychium matricariifolium    localities             
A215Bubo bubo                   
1352Canis lupus    localities             
A224Caprimulgus europaeus                   
Carex livida                   
A264Cinclus cinclus                   
Drosera intermedia    localities           
A379Emberiza hortulana                   
1313Eptesicus nilssonii                   
A099Falco subbuteo                   
A002Gavia arctica                   
A217Glaucidium passerinum                   
Gynaephora selenitica    localities             
Hammarbya paludosa                   
A640Larus fuscus fuscus             
1361Lynx lynx                   
Melanophila acuminata                   
1314Myosotis daubentonii                   
A277Oenanthe oenanthe                   
Onnia tomentosa                   
A072Pernis apivorus               
A312Phylloscopus trochiloides                   
A241Picoides tridactylus                   
A234Picus canus                   
1214Rana arvalis                   
Steccherinum pseudozilingianum                   
A220Strix uralensis                   
Stropharia dorsipora    localities             
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0726.00
N1766.00
N195.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Liesjärven alue kuuluu ns. Tammelan ylänköön, joka on säilynyt erämaisena viljelyseutujen välissä. Alueen metsät ovat pääosin melko karuja mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsiä sekä suomuuttumia. Harjut ovat matalia ja metsän peittämiä. Järvet ja lammet ovat edustavia humuspitoisia vesistöjä. Tartlamminsuo on harvakseen mäntyä kasvava karu räme, jonka keskiosassa on pienialaisia nevalaikkuja. Laajennusalue: Lintusyrjän alue koostuu kahdesta palstasta, joilla on vanhaa havupuuvaltaista metsää, hieman suota sekä entisiä peltoja ja niittyjä. Vanhoissa metsissä näkyy paikoin laidunvaikutusta. Pohjoisemmalla palstalla vanhin kuusivaltainen metsä on keskittynyt tilan pohjois- ja itäosiin. Tilan vanhan päärakennuksen pihapiirin lisäksi palstalla on laidunnettuja niittyjä ja peltoja, joista osalla kasvaa vanhaakin lehtipuustoa. Palstan läpi kulkee ojaksi oikaistu puro. Sen ympärillä on hieman korpea, joka kosteimmilta osiltaan muodostaa entiselle peltopohjalle lehtipuuvaltaista luhtaa. Eteläosassa on hakkuuaukealle syntynyttä tiheää nuorta metsää. Eteläisemmän palstan havupuuvaltaista vanhaa metsää reunustaa lännessä rämemuuttuma. Kivennäismaan metsä on tuoretta ja varsinkin pohjoisrinteen puolella lehtomaista kangasmetsää, jonka lajistossa on mm. sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä ja hieman pienikokoista lehmusta. Pohjoisreunalla on kaistale nuorta lehtipuustoa kasvavaa entistä peltoa, joka rajautuu Kanteluslammen rantaluhtaan. Palstan eteläreunaan sisältyy hieman kivikkoista ja luhtaista Liesjärven rantaa. Alueella on vanhaa metsää, josta osa on lehtipuuvaltaista. Alue tarjoaa elinympäristön myös vanhaa metsää suosiville eliölajeille.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas Tammelan ylänköalueen karun luonnon kokonaisuus. Tärkeä matkailukohteena (sijaitsee valtatie-2:n varrella). Laajennusalue: Maa- ja metsätalouden merkit näkyvät yhä, vaikka alue on palaamassa luonnontilaan. Monin paikoin metsän rakenteessa näkyy laidunnuksen vaikutus. Vanhoja kantoja on siellä täällä, pohjoisemmalla palstalla on tehty myös tuoreempia hakkuita. Alueen korvet ovat kuivahtaneet ojien vuoksi ja osa niistä on ollut peltona ja niittynä. Alueella oleva puro on oikaistu ojaksi, paikoin uoma on ottamassa entisiä muotojaan. Suurin osa alueen ojitetuista korvista on ennallistettu. Paikoin alue herkkä kulumaan. Retkeilykäyttöä ohjattava. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Lo
Li
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal88
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private12
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ilmonen, J./Ympäristöministeriö: Muistio 21.8.2000. Metsähallitus 1985: Liesjärven kansallispuiston runkosuunnitelma. - SU 4:68. Luttinen, R. 1985: Liesjärven kansallispuiston kasvillisuus. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, SU 4:62. Miikkulainen, A. 1981: Liesjärven kansallispuiston linnusto 1981. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, SU 4:21. Sulkava, R., Eronen, P. & Storrank, B. 1994: Liito-oravan esiintyminen Helvetin- järven ja Liesjärven kansallispuistoissa sekä ympäröivillä valtionmailla 1993. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, No 18. 29 s. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2006: Liesjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2005: Liesjärven kansallispuiston ennallistamissuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0061.00
FI0235.00
FI034.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suuri osa alueesta nykyistä Liesjärven kansallispuistoa (ja Tartlammin soidensuojelualuetta). Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Seutukaavassa SL1- ja SU1-merkinnät. Suojelun toteutuskeinona on maa-alueella luonnonsuojelulaki ja vesialueella vesilaki. Alueen suojelutavoitteet eivät estä puolustusvoimien nykyistä toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kansallispuiston käytön suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon puiston sijainnin antamat opetuskäyttömahdollisuudet. Suojelun tärkein tavoite on Korteniemen vanhan metsänvartijatilan kulttuurimaisemakokonaisuuden sekä sen ja ympäröivän metsäluonnon yhteenkuuluvuuden säilyttäminen. Puistoa kehitetään päiväkäyntikohteena. Retkeilyvarustus jätetään vaatimattomaksi. Virkistyskäyttö ohjataan pääasiassa puiston laajennusalueelle.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY