Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0344002

1.3 Site name

Torronsuo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.623600
Latitude:60.737500

2.2 Area [ha]

3093.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      1.2  0.00 
6430  info      0.8  0.00 
7110  info      2558  0.00 
7140  info      265  0.00 
8220  info      0.35  0.00 
9010  info      22.5  0.00 
9050  info      4.9  0.00 
9070  info      0.5  0.00 
9080  info      16.7  0.00 
91D0  info      548.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus         
BA223Aegolius funereus     
BA054Anas acuta           
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis         
BA222Asio flammeus     
BA104Bonasa bonasia    12  18   
BA021Botaurus stellaris     
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus           
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus    40  60   
BA082Circus cyaneus     
BA122Crex crex    35  cmales   
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    40  60   
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana           
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA320Ficedula parva     
BA001Gavia stellata     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus    30  37   
BA127Grus grus    3500  4500   
BA338Lanius collurio    13   
BA177Larus minutus     
BA156Limosa limosa     
BA246Lullula arborea     
BA260Motacilla flava         
BA072Pernis apivorus     
BA151Philomachus pugnax     
BA151Philomachus pugnax    20   
BA241Picoides tridactylus     
BA234Picus canus     
BA140Pluvialis apricaria    13   
BA140Pluvialis apricaria         
BA119Porzana porzana    110  cmales   
M1910Pteromys volans         
BA193Sterna hirundo           
BA220Strix uralensis     
BA107Tetrao tetrix    70  110  cmales   
BA108Tetrao urogallus    50  50   
BA108Tetrao urogallus    cmales   
BA166Tringa glareola    15   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aspitates gilvaria                   
Boloria freija                   
Boloria frigga                   
Ceriporia purpurea                   
Chamaedaphne calyculata                   
A240Dendrocopos minor                   
Dianthus deltoides                   
Galium verum                   
Hammarbya paludosa                   
A233Jynx torquilla                   
A105Lagopus lagopus                   
A340Lanius excubitor                   
1361Lynx lynx                   
Oeneis jutta                   
Physisporinus rivulosus    localities             
Pyrgus centaureae                   
1214Rana arvalis                   
Rhagades pruni                   
Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0791.00
N177.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Torronsuo on Rannikko-Suomen kermikeidasvyöhykkeen luonnonsuojelullisesti arvokkain suokokonaisuus ja Etelä-Suomen suurin luonnontilainen suoalue. Etenkin suon itäosa on maisemallisesti kaunis ja säilyttänyt hyvin alkuperäisen erämaisen luonteensa. Etelälaidalla on useita näköalakallioita ja edustavia kalliojyrkänteitä. Suhteelliset korkeuserot ovat paikoin 15-20 m. Suon keskustan vallitsevia kasvillisuustyyppejä ovat keidasrämeet, laiteilla esiintyy minerotrofisia nevoja ja nevakorpia sekä niiden luhtaisia variantteja. Torronsuo on 5-6 keidassuon kompleksi. Suurimmassa osassa suoaluetta rakenne on selvästi konsentrinen. Kermit ja kuljut muodostavat ympyrämäisen rakenteen, jonka keskustassa on allikkoalue. Torronsuossa on keskimäärin 6 m turvetta. Suon itäpää on tasaisempi, eivätkä keidassuopiirteet ole siellä kovin hyvin kehittyneitä. Torronsuo kuuluu kansainväliseen soidensuojeluohjelmaan Project Telma. Torronsuon suurperhoslajisto on valtakunnallisesti huomattavan monipuolinen. Talpianjärvi on pinnanlaskun jäljiltä jäänyt tulvivan saraikko- ja pensaikkoniityn valtaamaksi luhdaksi. Talpianjärven eteläpuolella on edustavia katajaketoja ja pieni liito-oravan elinalue (mm. haapaa ja harmaaleppää kasvava metsikkö). Talpianjärvi on hyvin tärkeä linnustoalueena ja mm. kurjen pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdyspaikkana. Muuttoaikoina Talpianjärvelle laskeutuu levähtämään ja ruokailemaan myös paljon joutsenia ja hanhia. Luhtalajisto on hyvin edustava.

4.2 Quality and importance

Erittäin arvokas luonnontilaisen keidassuon ja lintujärven muodostama kokonaisuus. Alueen ulkopuolella tapahtuva metsien käsittely saattaa vaikuttaa luonnonarvoja heikentävästi. Talpianjärveä uhkaa täydellinen umpeenkasvu ja pensoittuminen, ellei kunnostustoimiin kiireellisesti ryhdytä. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Lo
Lb
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kotiluoto, R., Talvia, O. & Toivonen, H. 1994: Torronsuon kansallispuiston kas- villisuus. - Käsikirjoitus. Metsähallitus (tekeillä). Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry. 1991: Torronsuon kansallispuiston linnusto- selvitys 1991. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. 4 s. + 9 liitettä. Järventausta, K. 1996: Perhostutkimuksia eräillä Etelä-Suomen luonnonsuojelu- alueilla, osa 1. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, No 57. 86 s. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2006: Torronsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0021.00
FI0279.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suurin osa alueesta on nykyistä Torronsuon kansallispuistoa (2400 ha). Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Kansainvälisen soidensuojeluohjelman Project Telman kohde. Hämeen seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2006: Torronsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (vahvistettu 20.1.2009). Metsähallitus/SASS.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY