Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0345004

1.3 Site name

Iso-Murron haat

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.090800
Latitude:61.653600

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.2  0.00 
9070  info      0.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Botrychium lunaria    27             
Botrychium multifidum                   
Carex flava                   
Euphrasia rostkoviana subsp. fennica    147             
Gentianella campestris    92             
Gymnadenia conopsea var. conopsea               
Listera ovata                   
Parnassia palustris                   
Ranunculus polyanthemos                   
Rhinanthus angustifolius                   
Sedum annuum                   
Veronica verna                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0930.00
N1970.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Iso-Murron haat sijaitsevat Teiskon Yliskylässä Peräjärven pohjoispuolen kasvistollisesti arvokkaalla alueella. Pitkään jatkunut laidunnus alueilla on loppunut jo 1980-luvun alussa, ja hakoja ympäröiville pelloille on istutettu kuusta ja koivua. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on niittänyt osia haoista vuodesta 1993 alkaen. Vuonna 1994 pensastoa on harvennettu ja vain isot puut sekä hyväkuntoiset katajat jätetty. Iso-Murron tilan vanhat rakennukset on hävitetty. Luontotyypit: Iso-Murron haat ovat yhteispinta-alaltaan varsin pienialainen kohde. Alueella esiintyy hakamaiden ja kaskilaidunten sekä runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppejä. Suurin osa alueesta on havu- ja lehtipuuhakaa. Itäisemmän osa-alueen puusto on melko iäkästä ja kuusi-, mänty- ja hieskoivuvaltaista. Läntisemmällä osa-alueella pohjoisosassa on kuusikkoa, keskiosassa männikköä sekä eteläosassa koivuja ja jonkin verran koivupökkelöitä. Pensaskerroksessa haoissa on katajaa ja pihlajaa. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat nurmilauha, nurmitädyke, metsäkastikka, mäkilehtoluste. Runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppejä esiintyy molemmilla osa-alueilla. Itäisemmällä osa-alueella luontotyyppiä on mosaiikkimaisesti yhdessä tuoreen heinäniityn kanssa. Valtalajeja ovat mm. ahomatara, särmäkuisma, poimulehti, rätvänä. Lisäksi itäisellä osa-alueella on kallioketoa, joka kuuluu em. luontotyyppiin. Läntisemmällä osa-alueella luontotyyppiä esiintyy sekä Iso-Murron vanhan pihapiirin tuntumassa kalliokedolla että kauempana, alueen itäisimmässä osassa. Valtalajeja kalliolla ovat kesä- ja keltamaksaruoho, ahomansikka, lampaannata, niityllä puolestaan ahomatara, rätvänä, poimulehti ja nurmitatar. Kohteella kasvaa useita uhanalaisia ja huomionarvoisia kasvilajeja.

4.2 Quality and importance

Iso-Murron haat on arvioitu perinnemaisemien inventoinnissa maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi (M ja M-, perinnemaisemien inventoinnit 1994 ja 1995). Hakojen arvoon on vaikuttanut alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: ketokatkero (Gentianella campestris), kirkiruoho (Gymnadenia conopsea), ahosilmäruoho (Euphrasia rostkoviana ssp. Fennica ), useat huomionarvoiset kasvilajit, edustava hakamaarakenne sekä vanha puusto. Pienialainen, kahdesta erillisestä osa-alueesta muodostuva kohde. Umpeenkasvu ja pensoittuminen uhkaa aluetta, jos hoitoa ei jatketa. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on hoitanut tähän mennessä aluetta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolokakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kääntönen l. 2.8.1994: Perinnemaisemien maastolomake (Iso-Murron haka). Kääntönen L. 22.6.1995: Perinnemaisemien maastolomake (Iso-Murron haka II). Kääntönen L. 2.8.1994: Uhanalaisten lajien maastolomake (Gymnadenia conopsea). Kääntönen M. 2000: Pirkanmaan uhanalaisista kasveista vuosina 1998 - 1999. S 2 - 11. -Talvikki 1/2000 (Gentianella campestris). Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125 (avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pirkanmaa). Maastokäynnit: 14.6.2000: Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus 6.8.2000: Marita Saksa ja Marketta Hyvärinen, Pirkanmaan ympäristökeskus Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Aitolahti-Teisko rantayleiskaava 1989 : maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Suojelun toteuttamiskeinona sopimus.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY