Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0345005

1.3 Site name

Kapeenlahden ranta

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.835000
Latitude:61.814400

2.2 Area [ha]

2.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.1  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
9070  info      0.44  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1966Persicaria foliosa    800  1000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Carex panicea                   
Montia fontana                   
Nardus stricta                   
Ranunculus polyanthemos                   
Triglochin palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0730.00
N0910.00
N1030.00
N1930.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Kapeenlahden ranta sijaitsee Kapeen kylässä, Näsijärven rannalla, maisemallisesti merkittävällä paikalla. Osalla aluetta laidunnetaan hevosia. Luontotyypit: Hakamaiden ja kaskilaidunten luontotyyppiä on alueen eteläisimmässä ja itäisimmässä päässä. Eteläisimmässä osassa sijaitsee kivikkoinen, järeäpuustoinen, pieni rauduskoivuhaka, jonka pensaskerroksessa on runsaasti katajaa. Haan kenttäkerroksen kasvillisuus on heinäistä, nurmilauhan vallitsemaa. Huomionarvoinen laji on aholeinikki. Itäosan rantaan viettävää mäntyvaltaista hakaa uhkaa rehevöityminen ja ylilaidunnus. Valtalajeja ovat niittynurmikka, nokkonen ja nurmilauha. Kapeenlahden pohjukassa sijaitsee pääosin laidunnettu rantaniitty, jossa on mosaiikkimaisesti kosteaa suurruohoniittyä kostean heinäniityn kanssa. Alueen valtalajeja ovat nurmilauha, polvipuntarpää, niittyleinikki, muita lajeja mm. rentukka, rantamatara, kevätleinikki, ojakellukka. Niityllä on yksittäisiä pajuja. Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä esiintyy Kapeenlahden rannassa melko pienialaisesti. Edustavimmillaan niittylaikut ovat maakivien ympärillä. Luontotyypin huomionarvoisia lajeja ovat nurmitatar, jäkki, hirssisara, ja aholeinikki. Lietetatar: Lajia kasvaa avoimella lietteellä ja matalassa rantavedessä runsaasti noin 150 metrin matkalla Kapeenlahden rannalla. Eniten lajia on Niemi-Kapeen haka-alueen edustalla, rajauksen koillisosassa, hevosten tallaamalla lietteellä ja noin 10 cm syvyisessä vedessä. Lajin esiintyminen rajautuu ulapan suunnasta Niemi-Kapeen niityn sekä Ala-Kapeen laitumien edustalle kaivettuun, rannan suuntaiseen, noin 30 - 50 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevaan ojaan. Lajia esiintyy tähän ojaan saakka kortekasvuston avoimissa kohdissa sekä saraikon ja kortteikon rajavyöhykkeessä vedenalaisina kasvustoina. Lajia on myös kaivetun ojan valleilla. Lietetataresiintymä ulottuu Ala-Kapeen laidunten metsälaidunosuuden edustalle, noin viidenkymmenen metrin etäisyydelle Niemi-Kapeen ja Ala-Kapeen rajasta, rajauksen luoteisosaan. Lietetatarin määrä vähenee selvästi Ala-Kapeen metsälaitumen edustalla sammalkasvillisuuden sulkeuduttua. Niemi-Kapeen tilalla on edelleen laiduntavia hevosia, jotka pitävät yllä lajille edullisia olosuhteita, avoimia lietelaikkuja. Näsijärven vedenpinnan vaihtelu vaikuttanee myöskin lajin esiintymään.

4.2 Quality and importance

Kapeenlahden pohjukassa on lietetatar-esiintymä (Persicaria foliosa). Lisäksi kohteella esiintyy hakamaiden, kosteiden suurruohoniittyjen sekä runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppejä, jotka ovat olleet mukana perinnemaisemien inventoinnissa vuonna 1993 (paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet). Alueella on maisemallista arvoa. Osalla aluetta uhkana ylilaidunnus, osalla puolestaan umpeenkasvu ellei laidunnusta aloiteta uudelleen. Lietetatarin kannalta laidunnuksen jatkuminen on toivottavaa. Vesialue humuspitoiset lammet ja järvet -luontotyyppiä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoiteita: -alueella valliteseva luontotyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva luontotyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.01i
LA04.03b
MJ02.05i
MJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i
LJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ahonen I. 5.-6.7.1993 ja 9.8.1993: Perinnemaisemien inventointilomakkeet (Ala-Kapeen laitumet ja Niemi-Kapeen niityt). Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125 (avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pirkanmaa). Maastokäynnit: Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus, 27.6.2000 Tapio Lahtonen, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ja Marita Saksa, 7.7.2000 Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet-tietojärjestelmä). 2. suunnittelukausi), 20.2.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä), 14.2.2014. Vähätalo R. 2008: Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen, perinnebiotoopin hoito. Schultz T. 2013: Muistio maastokäynnistä 11.6.2013 Niemi-Kapeen tilalla Tampereen Teiskossa Kapeen kylässä koskien erityistukisopimusta perinnebiotoopin hoitoon.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Tampere, Aitolahti-Teisko, Rantayleiskaava 1989: M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Suojelun toteuttamiskeinona maa-alueella sopimus, vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY