Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0348001

1.3 Site name

Kortejärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.459200
Latitude:61.108100

2.2 Area [ha]

357.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta    10   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis    20  300   
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    12   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis               
BA081Circus aeruginosus    10   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA122Crex crex    cmales   
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    100  200   
BA099Falco subbuteo     
BA099Falco subbuteo     
BA123Gallinula chloropus     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus    10  80   
BA338Lanius collurio    11  50   
BA177Larus minutus    40   
BA179Larus ridibundus    50  70   
BA179Larus ridibundus    145   
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus    10  30   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax     
BA151Philomachus pugnax    120   
BA140Pluvialis apricaria    60   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    30   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    450   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus    11  11             
A240Dendrocopos minor               
A118Rallus aquaticus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0670.00
N0730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kortejärvi on valuma-alueeltaan kohtalaisen suuri läpivirtausjärvi Tarpianjoen vesistöalueen latvoilla. Järvikorte, järviruoko ja leveäosmankäämi muodostavat laajoja kasvustoja, etelä- ja kaakkoisosissa sekä pohjoispäässä kasvavat alueen laajimmat ruovikot. Järven umpeenkasvu on edennyt pitkälle ja avovesialueita on vain vähän. Kortejärvi on tärkeä lintujen kevätmuutonaikainen levähdyspaikka. Kortejärven pesimälinnusto on myös merkittävä, järvellä pesii mm. useita ruskosuohaukkoja, kaulushaikaroita ja luhtahuitteja.

4.2 Quality and importance

Kortejärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Umpeenkasvu on merkittävin uhkatekijä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Hi
Hi
Mi
Mi
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016: LUOMUS 2013: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 9.4.2014 Liinalaakso O-P 2000: Vesilintulaskennat Pirkanmaan lintuvesillä keväällä ja kesällä 2000. -Raportti. Uusiniitty M. 2000: Kortejärven hoito- ja käyttöselvitys. Kortejärvei-hanke. -Raportti. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeino vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ruoppaus, kuivatus) on kielletty. Alueella kalastus ja metsästys on sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki, yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset) kielletä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY