Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0349007

1.3 Site name

Heikkilänmetsä

1.4 First Compilation date

2000-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.028100
Latitude:61.244400

2.2 Area [ha]

16.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      10  0.00 
9050  info      2.2  0.00 
91D0  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1520.00
N1770.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Heikkilänmetsän kohde muodostuu kahdesta, Vallonjärveen laskevan puron erottamasta metsäalueesta. Pohjoisempi osa-alue on valtaosin kuusi-mäntyvaltaista sekametsää, jossa on paikoitellen kuusialikasvostiheikköjä. Osa-alue rajautuu pohjoisessa metsittyneeseen peltoon ja idässä viljeltyyn peltoon, lännessä rantalehtimetsään. Eteläisempi osa-alue on pääosin lehtomaista, kuusivaltaista kangasmetsää; osa-alueeseen sisältyy myös entistä peltoa. Osa-alue rajautuu idässä peltoon, lännessä Vallonjärveen, kaakossa ja lounaassa metsään. Geologia ja geomorfologia, maa- ja kallioperä: Alueen kallioperässä ei kasvillisuuden perusteella ole havaittavissa kalkki- tai emäksisten kivilajien vaikutusta. Maaperä on moreenia ja etenkin rantavyöhykkeellä savea. Pohjoinen osa-alue on kokonaan syntynyt entiselle vesialueelle. Eteläisellä osa-alueella on näkyvissä entinen rantavalli noin kolme metriä nykyistä vedenpintaa korkeammalla; vedenpinta Vanajavedellä on ollut huomattavasti nykyistä korkeammalla 1800-luvun alkuvuosikymmeninä tehtyihin koskenperkauksiin saakka. Pohjoisemman, pinnanmuodoiltaan tasaisen osa-alueen keskellä on lehtokasvillisuuden peittämä pieni kumpare. Luontotyypit: Valtaosa Heikkilänmetsän alueesta luetaan boreaalisten luonnonmetsien luontotyyppiin. Lehtoa alueella esiintyy e.m. pienen kukkulan alueella, pohjoisemman osa-alueen pohjoisosassa ja kohteen eteläosassa. Vallonjärveen laskevan ojan varrella on kapealti puustoisten soiden luontotyyppiä (ruoho- ja heinäkorpea) sekä lehtokasvillisuutta. Pohjoisemmalla osa-alueella on kuusivaltaisen metsän ohella mänty-koivu- ja koivuvaltaisia laikkuja. Valtapuuston ikä on arviolta 70 vuotta, seassa myös vanhempia, aikaisemman puustosukupolven mäntyjä. Keskiosan lehtokumpareella on pieni haavikko sekä lahoavaa tuomea. Puustossa on havaittavissa erirakenteisuutta (valtapuustoa vanhempia puita sekä alikasvostiheikköjä), mutta puuston yleiskuva on varsin tasaikäinen. Lahopuuston muodostavat koivupökkelöt ja -maapuut. Alueella on harvakseltaan kantoja ja pääosalla aluetta puusto on melko harvaa. Eteläisemmän osa-alueen puusto on hyvin kuusivaltaista, Vallonjärven rantaa myötäilee lehtipuustovyöhyke. Valtapuusto on arviolta 90-vuotiasta, pitkää kuusta. Latvuskerros on lievästi kerroksellinen: kuusialikasvosta on paikoin sekä valtapuuston latvustossa erikorkeuksisuutta. Vanhat yksittäiset kannot kertovat muutama vuosikymmen sitten tehdyistä hakkuista. Järeät kuuset muodostavat aikaisemman puustosukupolven; APS-puita on koko osa-alueella melko harvassa mutta jokseenkin tasaisesti. Kuolleita pystypuita ja maapuita (kuusta) on koko alueella yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä, pitkälle lahonneet ja järeät rungot puuttuvat. Keloja tai palokoroja alueella ei havaittu. Kasvillisuus ja kasvilajisto: Eteläisempi osa-alue on valtaosin lehtomaista kangasta, jossa käenkaalin (Oxalis) runsaus on silmiinpistävää. Pohjoisemman osa-alueen vallitseva kasvillisuustyyppi on mustikkatyyppi. Vallonjärveen laskevan ojan rannalla sekä pienialaisina laikkuina muuallakin tavataan lehtokasvillisuutta, käenkaali-oravanmarjatyyppiä (OMaT), sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja kosteaa käenkaali-mesiangervotyyppiä (OFiT). Lehtokasveista alueella tavataan mm. lehtokuusamaa, taikinamarjaa, lehtopalsamia, mustakonnanmarjaa, kaiheorvokkia ja punakoisoa. Eläimistö: Metsäalueen linnusto on tyypillistä, kuusivaltaisten metsien lajistoa: peippo, punarinta, laulu-, musta- ja punakylkirastas, hömötiainen, vihervarpunen, hippiäinen, puukiipijä ja kuusitiainen. Pesimälinnustoon kuuluvat myös pyy, varis, närhi ja sepelkyyhky. Metsä on myös seuraavien nisäkäslajien elinpiiriä: vaivaishiiri, metsä- ja vaivaispäästäinen, metsähiiri, metsämyyrä, lumikko, kärppä, minkki, näätä, kettu, supikoira, orava, rusakko, mäyrä, hirvi ja viiksisiippa. Maisema ja kulttuuri: Heikkilänmetsä sijaitsee lähellä Valkeakosken kaupungin keskustaa, joten metsään kohdistuu virkistyskäyttöpainetta ja alueen polut ovat paikoin kuluneita ja leveitä. Kohteen maisemallinen merkitys muodostuu etenkin ranta-alueen eheästä metsämaisemasta.

4.2 Quality and importance

Heikkilänmetsän alue edustaa tulevaisuudessa hyvin luonnontilaistuvaa mutta nykyisellään rakenteeltaan vähemmän luonnontilaista luonnonmetsän luontotyyppiä. Aluekokonaisuutta rikastuttavat boreaalisen lehdon ja puustoisten soiden kuviot. Luonnonmetsätyypin edustavuutta ja luonnontilaa heikentävät alueen puustoon aiemmin kohdistuneet hakkuut, joiden vuoksi luonnonmetsän rakennepiirteet ovat heikosti kehittyneet. Pohjoisemman osa-alueen metsä on syntynyt entiselle vesialueelle, joten luontotyyppi ei ole erityisen edustavaa. Virkistyskäyttöpaine alueella on myös suuri. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Nina Järvinen 1999: Valkeakosken luontokohteet. Moniste. Valkeakosken kaupunki, ympäristötoimisto. Vallonjärven luontopolku -esite. Valkeakosken lintuharrastajat, Valkeakosken seudun luonnonsuojeluyhdistys, Valkeakosken kaupunki. Maastokäynti 29.6.2000 Marketta Hyvärinen, Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Laine T. 2013: Uhanalaisen lajin reviirit Pirkanmaalla 2013. -ELY-keskukseen toimitettu taulukko. Metsähallituksen luontotyyppi-inventointi, alkuperäiset maastoinventointilomakkeet vuodelta 2004.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995. Suojelun toteuttamiskeinona luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY