Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0350004

1.3 Site name

Pirunvuori

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.043300
Latitude:61.398600

2.2 Area [ha]

35.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      33.3  0.00 
9010  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Neckera pumila                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1790.00
N2210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pirunvuori on Vammalan keskustan koillispuolella Rautaveden itärannalla sijaitseva edustava kallioalue. Laen länsireunalla on jyrkkä kallioseinämä. Lakialue on matalaa männikköä kasvavaa avokalliota ja itäreunalla louhikkoista pirunpeltoa. Länsijyrkänne on kehittynyt grauvakkaliuskeen voimakkaan laattarakoilun mukaan. Länsireunalla ylikaltevat jyrkännepinnat päättyvät louhikkoiseen luolamuodostumaan, jossa on kookkaita seinämästä irtilohkoutuneita kalliopaasia. Alueen grauvakka- ja kiilleliuskeessa alkuperäiset kerrosrakenteet ovat hyvin säilyneet. Poronjäkäläisten kangasmetsien ohella pystyseinämien oligotrofista kalliokasvillisuutta tavataan edustavan runsaasti. Vaateliasta lajistoa ei juurikaan ole.

4.2 Quality and importance

Maisemallisesti erittäin komea kallioalue, jolla on myös hyvin merkittäviä geologisia arvoja ja merkittäviä biologisia arvoja. Merkittävä matkailukohde. Kulutus kohdistuu tietyille alueille (luolan ympäristö, näköalapaikka, Emil Danielsonin kivilinna, hotelli Ellivuoren luontopolut). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -luonnonsuojelulailla toteutetulla osalla vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -muualla alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 Heikkinen, R., Husa, J.1995. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. – Vesi - ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A 210. 317 s. Hietaranta J./ Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 1997: Vammala Pirunvuori kasvillisuusinventointi 25.9.1997. -Raportti. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä), 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0085.00
FI1615.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueella on pieni, 3,5 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Kallioalue on luokiteltu valtakunnallisessa inventoinnissa arvokkaaksi (arvoluokka 2). Ellivuoren osayleiskaavassa (Hyväksytty Vammalan kaypunginvaltuustossa 22.5.2002) SL-1 merkintä. Suojelun toteutuskeino luonnonsuojelulaki (nykyinen suojelualue) ja rakennuslaki (muu osa alueesta). Nykyisen suojelualueen ulkopuolisella kallioalueella metsätaloustoimet on sallittu.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY