Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0351005

1.3 Site name

Marttilan rantaniitty

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.702500
Latitude:61.276100

2.2 Area [ha]

2.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.4  0.00 
6430  info      0.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1966Persicaria foliosa    50  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anthemis tinctoria                   
Botrychium lunaria                   
Botrychium multifidum                   
Campanula glomerata                   
Carex muricata                   
Carex panicea                   
Galium verum                   
Thalictrum flavum                   
Trifolium spadiceum                   
Viola canina subsp. canina                   
Viola persicifolia    10  25             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0740.00
N0930.00
N1025.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Marttilan rantaniitty sijaitsee Mantereen kylässä, Vesilahden valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Mantereenjärven luoteisrannalla. Alue on kokonaisuudessaan runsaskivinen ja näyttävä, yksi Pirkanmaan merkittävimmistä rantaniityistä. Laidunnus on jatkunut rannassa pitkään, ainakin 50 vuotta. Rantavyöhykkeessä on jonkin verran harmaaleppää, pajuja ja koivuja. Luontotyypit: Järven rannassa, sarayhdyskuntiin rajautuvana esiintyy kosteaa suurruohoniittyä. Niityn lajistoon kuuluu mm. hiirenvirna, niittynätkelmä, kurjenjalka, jokapaikansara, nurmilauha, rentukka, käenkukka, rantamatara, mesiangervo, luhtasara, keltaängelmä sekä muutamia yksittäisiä pajuja (kiiltopaju ja tuhkapaju). Runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppiä esiintyy mosaiikkimaisesti koko kuivalla niittyalueella, edustavana varsinkin maakivien ympäristössä, pienillä kohoumilla sekä muutamien katajien ympärillä. Valtalajeja ovat paikoin suurina laikuina kasvava metsäapila, kevätleinikki, peurankello, ketohanhikki, nurmipiippo. Muita lajeja mm. ketoneilikka, päivänkakkara, pikkulaukku, kumina, ahomatara, huomionarvoiset törrösara, hirssisara ja pikkuaho-orvokki. Lietetatar: Lajia kasvaa matalassa, kivisessä rantavedessä kohtalaisesti reilun 100 metrin matkalla. Esiintymispaikan pohja on lietteinen. Lietetatarta esiintyy korte- ja saravyöhykkeen rajassa sekä muilta kasveilta vapaissa laikuissa. Mantereenjärveen peltoalueelta laskevan ojan suulla vesi on riittävän matalaa (max. noin 1 m) lietetatarille melko etäälläkin rannasta, muualla lietetatarta esiintyy enintään noin 25 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Veden korkeusolojen muutokset voivat vaikuttaa esiintymisalueen laajuuteen. Lietetatarin seuralaislajisto on varsin runsas; esim. luhtarölli, ratamosarpio, rantapuntarpää, polvipuntarpää, tummarusokki, sarjarimpi, vesitatar, katkeratatar, luhtavuohennokka, isolimaska, luhtatähtimö, rimpivesiherne, luhtatädyke.

4.2 Quality and importance

Monipuolinen kohde, jossa lietetatarin kasvupaikka sekä luontotyypeistä runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä sekä kosteaa suurruohoniittyä. Kohde on yksi Pirkanmaan merkittävimmistä pitkään laidunnetuista rantaniityistä, perinnemaisemien inventoinnissa se on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (M+, 1994). Alueen arvoon vaikuttavat edustavuus, uhanalaiset lajit (Viola persicifolia, Galium verum), huomionarvoiset kasvilajit sekä maisemallinen merkittävyys. Laidunnuksen jatkuminen turvaisi luontotyyppien ja lietetatarin esiintymisen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoiteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Hi
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kääntönen L. 18.7.1994: Perinnemaisemien inventointilomake. Kääntönen L. 18.7.1994: Uhanalaisten lajien maastolomake (Viola persicifolia). Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125 (avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pirkanmaa). Maastokäynti 7.7.2000: Tapio Lahtonen, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ja Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 8.4.2014 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet-tietojärjestelmä). 2. suunnittelukausi), 20.2.2013 Kulmala H. 2007: Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin. Marttilan rantaniitty on Pirkanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) nat-merkinnällä (Natura 2000 -alue) ja Vesilahden rantaosayleiskaavassa (vahvistettu 10.12.2002) alue on MU-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja, alueella on sellaisia luonnon- ja maisemallisia arvoja, joiden perusteella alueella on voimassa rakennuslain 124 a§:ssä tarkoitettu toimenpidekielto. Rakennuslain 31 §:n nojalla määrätään, että alueella on rakentaminen kielletty). Suojelun toteuttamiskeinona maa-alueella sopimus, vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY