Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0351006

1.3 Site name

Niinimäen haka

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.271900
Latitude:61.346900

2.2 Area [ha]

2.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.02  0.00 
6270  info      0.62  0.00 
9070  info      1.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Botrychium lunaria                   
Botrychium multifidum                   
Campanula glomerata                   
Coeloglossum viride                   
Dianthus deltoides                   
Euphrasia rostkoviana subsp. fennica                 
Gentianella campestris    50               
Nardus stricta                   
Ranunculus polyanthemos                   
Veronica verna                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0935.00
N105.00
N1960.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Ojoisten kylässä, Niinimäen vanhan tilan päärakennuksen ja ja ulkorakennusten ympärillä sijaitsee poikkeuksellisen hyvin perinteiset piirteensä säilyttänyt laidunalue (2,2 ha). Pitkään jatkuneen perinteisen laidunnuksen ansiosta alueella on useita harvinaistuneita kasveja, jopa uhanalaisia lajeja. Kasvilajistoon on vaikuttanut suotuisasti myös emäksinen kallioperä ja vaihtelevat kosteusolot. Kesällä 2000 alueella laidunsi kaksi nautaa, aiemmin karjaa on ollut enemmän. 2000-luvun puolivälissä laidunnus alueella loppui, nykyisin noin 1 hehtaarin aluetta hoidetaan niittämällä. Koko perinnemaisema-alue on varsin kivistä. Alueella on tutkittu perinnemaisemaniityn hoidon ja eristyneisyyden vaikutuksia niityn lajistoon (putkilokasvit, päiväaktiiviset suurperhoset ja mesipistiäiset). Luontotyypit: Luontotyypeistä alueella on edustavaa havu- ja lehtipuuhakaa, runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä sekä pienialaisesti runsaslajista jäkkiniittyä. Edustavaa, suurelta osin järeäpuustoista, mänty- ja koivuvaltaista hakaa on päärakennuksen pohjoispuolella. Läntisellä osa-alueella haan puusto on jonkin verran nuorempaa, ja edellä mainittujen lajien lisäksi alueen puustossa on kuusta. Lisäksi alueella on tuoreempaa koivuvaltaista hakaa. Maasto on pääosin varsin tasaista, mutta päärakennuksen pohjoispuolella on jyrkähkö rinne. Pensaskerroksessa on katajaa, kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, rätvänä, oravanmarja, paikoin valkovuokko, kangasmaitikka ja nurmitatar. Niinimäen haan kaakkoisimman osa-alueen pohjoispäässä laajempana kokonaisuutena sekä läntisen osa-alueen kuivilla töyräillä esiintyy pienialaisesti runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä. Laajemmalla, erittäin kivisellä, tasaisella ja edustavalla niityllä on vain muutama koivu ja jokunen komea kataja. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat ahomatara, metsäapila ja ahomansikka. Muuta lajistoa on mm. poimulehdet, nurmitatar, niittynätkelmä, nurmitädyke, rätvänä, päivänkakkara, hiirenvirna, jäkki ja niittysuolaheinä sekä huopakeltano ja karvaskallioinen. Niinimäen haan läntisemmällä osa-alueella, talon päärakennuksen kohdalla, haka-alueen keskellä sijaitsee runsaslajinen jäkkiniitty, hyvin pienialaisia jäkkivaltaisia laikkuja on myös muualla alueella. Jäkkiä esiintyy runsaimmin noin 20 x 11m laajuisella, avoimella, kuivalla kumpareella, jossa sen seuralaislajeja ovat mm. puolukka, mustikka, lampaannata, tuoksusimake, oravanmarja, rätvänä, kielo, nurmitatar, kissankäpälä, ahomatara, huopakeltano, rohtotädyke, valkovuokko ja nurmirölli. Maisema ja kulttuuri: Alueen sisäinen maisema on vaihteleva ja kaunis, lisäarvoa alueelle antaa myös vanhat rakennukset ja aidat. Alueen poikki kulkee pieni kylätie. Niinimäen tilan maita on aikanaan kaskettu, myös tervaa on poltettu alueella. Näihin toimiin liityviä rakenteita, kuten terva- ja kaskinaurishautoja on alueella. Talon pohjoispuolella on lisäksi kaksi iäkästä, aiemmin lehdestettyä koivua eli salvukoivua.

4.2 Quality and importance

Niinimäen haka on monipuolinen ja edustava kohde, jossa on hakamaiden, runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen sekä runsaslajisten jäkkiniittyjen luontotyyppejä. Niinimäen haka on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi (V; perinnemaisemien inventointi 1994), jonka arvoon ovat vaikuttaneet kohteen ainutlaatuisuus, edustavuus, pitkään jatkunut perinteinen maankäyttö, uhanalaiset kasvilajit (Euphrasia rostkoviana var. fennica, Gentianella campestris), huomionarvoiset kasvilajit ja monipuolisuus. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, -alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HJ03.01i
HK02.01i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kääntönen L. 4.8.1994: Perinnemaisemien inventointilomake. Kääntönen L. 4.8.1994: Uhanalaisten lajien maastolomake;Euphrasia rostkoviana var. fennica. Kääntönen L. & M: Maastokäynti 25.8.1996 ketokatkeron kasvupaikalla (Gentianella campestris). Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125 (avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pirkanmaa). Maastokäynti 28.6.2000; Marita Saksa, Saara Rytkönen, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 8.4.2014 Sarin niittypalvelut/ Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri 2013: Perinnemaisemien hoitoprojekti hoitotyöraportti 2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin. Pirkanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) nat-merkinnällä (Natura 2000 -alue). Suojelun toteuttamiskeinona sopimus.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY