Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0354001

1.3 Site name

Elämänmäki

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.341400
Latitude:62.071100

2.2 Area [ha]

76.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.01  0.00 
9010  info      72  0.00 
9050  info      0.8  0.00 
91D0  info      0.35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anastrophyllum hellerianum                   
Anastrophyllum michauxii                   
Campanula cervicaria                   
Lophozia ascendens                   
Neckera pennata                   
A312Phylloscopus trochiloides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N160.00
N1782.00
N1915.00
N201.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Elämänmäen luonnonsuojelualue on perustettu 1993. Kohde sijaitsee Vilppulan kunnassa Keski-Suomen ja Hämeen läänien rajoilla. Elämänmäki rajoittuu pohjoisosistaan Elänne-järveen; myös Vuohisaari kuuluu luonnonsuojelualueeseen. Kallioperä on kvartsi- ja granodioriittia, maaperä lähinnä moreenia, mutta paikoitellen myös soraa ja hiekkaa, joiden päällä on moreenikerrostumia. Korkeuserot ovat alueella suuria ja tämä onkin tunnusomaista Elämänmäelle. Suurimmillaan korkeuserot ovat Elämänmäen pohjois- ja länsiosien jyrkillä, Elänteeseen putoavilla rinteillä. Elämänmäen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi vanhoiksi luonnonmetsiksi luokiteltavia havupuuvaltaisia kankaita (OMT/MT). Vaihtelevien korkeuserojen synnyttämissä painanteissa tapaa paikoitellen pieniä soistumia (RhK). Linnustoselvityksen mukaan Elämänmäellä on havaittu 25 pesivää lintulajia, joista kolopesijöiden osuus on noin 20 %. Kohteen pohjoisosassa lähellä itärajaa sijaitsee kunnostettu lähde, jonka alapuolisilla rinteillä virtaavan veden äärellä kasvaa isoalvejuurta (Dryopteris expansa), hiirenporrasta (Athyrium filix-femina) ja lehtokortetta (Equisetum pratense) sekä lehvä- ja rahkasammalia. Rinteillä on myös muutamia ketun pesäluolastoja. Elämänmäellä on 1900-luvun alussa sijainnut tohtori E.W. Lybeckin luonnonparantola.

4.2 Quality and importance

Elämänmäki on vanhojen metsien suojelualueena edustava, ei ainoastaan luonnontilaisten metsien, vaan myös erikoisten pinnanmuotojensa vuoksi. Kohteessa yhdistyvät luonnonarvot, maisema-arvot ja kulttuurihistorialliset arvot mitä parhaimmalla tavalla. Elämänmäen ympärillä sijaitsevilla yksityismailla hakkuut ulottuvat suojelualueen rajalle. Elämänmäen alueella jonkin verran kulumista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Vilppulan tutkimusalue. Hoito- ja käyttösuunnitelma. Kuviokartta ja kartanseli- tyskirja. (Julkaisematon työversio) - Metsäntutkimuslaitos. Vantaa. Achté,K., Rantanen, J., Tamminen, T. 1994: Luontaishoidon isä tohtori E.W.Lybeck, Elämänmäen parantaja. Gummerus. Jyväskylä. (Julkaistu teos) Elämänmäen vanhojen metsien suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsäntutkimuslaitos 2005. Metlan tutkimusmetsien julkaisusarja 03/2005. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on kokonaan valtion omistuksessa. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Elämänmäen vanhojen metsien suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsäntutkimuslaitos 2005. Metlan tutkimusmetsien julkaisusarja 03/2005.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY