Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0355008

1.3 Site name

Haukkaneva

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.517500
Latitude:62.388300

2.2 Area [ha]

2106.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      80  0.00 
3260  info      0.00 
7110  info      331  0.00 
7140  info      7.3  0.00 
7310  info      1150  0.00 
9010  info      53  0.00 
91D0  info      331  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta                   
A039Anser fabalis                   
A061Aythya fuligula                   
A082Circus cyaneus                   
A542Emberiza rustica                   
Hypoxystis pluviaria                   
A105Lagopus lagopus                   
A640Larus fuscus fuscus                   
A151Philomachus pugnax                   
A007Podiceps auritus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N0780.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Aluekokonaisuus käsittää Suomenselän aapasoihin kuuluvan Haukkanevan-Ruuhinevan-Nikulinnevan alueen, siihen pohjoisessa liittyvät Iso-Vehkajärven itäpuoliset suokompleksit sekä linnustollisesti arvokkaan Vähä-Vehkajärven ympäristöineen. Alueen suot ovat eteläisiä, heikosti kehittyneitä aapasoita. Puustoiset suot reunoilla on i osaksi ojitettu ja ojitetut osat ovat erilaisia turvekankaita ja ojikoita (enimmäkseen mäntyvaltaisia). Luonnontilaisia suon ja kivennäismaan reunoja löytyy niukasti ja ne sijoittuvat alueen keskiosiin. Tyypillisiä suotyyppejä ovat lyhytkorsi- ja kalvakkaneva, rahkaneva, rahkaräme, tupasvillaräme, Sphagnum-rimpineva. Suokokonaisuudessa on paikoin myös keidassuon piirteitä. Iso-Vehkajärven itäpuolella Liiverinjärven ja Valkeisen ympäristössä on enimmäkseen karuja rahkoittuneita soita, joilla on heikosti kehittyneen keidassuon piirteitä. Liiverinjärvi ja Valkeinen ovat pieniä suorantaisia humuspitoisia järviä. Alueen pohjoispäässä sijaitseva Vähä-Vehkajärvi on pitkälle umpeenkasvanut, linnustollisesti arvokas järvi, jonka reunaosat ovat eriasteisia vaihettumissoita. Järven itärannalla on edustavaa, luonnontilaisen kaltaista varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista sekametsää. Järven länsirannalla on leveälti varttunutta mänty-koivu-valtaista, rakenteeltaan varsin luonnonmukaista, kuivahkon ja tuoreen kankaan sekametsää sekä kangasrämettä.

4.2 Quality and importance

Linnustollisesti arvokas suuri keskiboreaalisen vyöhykkeen aapasuokompleksi. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Mi
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal92
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private8
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Suomenselän linnut. Koivisto, Jukka/Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry. (Tiedonanto) Könni, Keijo/Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry. (Tiedonanto) Kellomäki, Erkki/Hämeen ympäristökeskus. (Tiedonanto) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0050.00
FI0350.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Osa alueesta soidensuojelualuetta. Valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa osalla aluetta SL1-merkintä. Vaasan läänin seutukaavassa Liiverinjärven eteläpuolinen alue on SU1-aluetta. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY